Home               
          

          ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยโครงสร้างส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์ให้กับนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชศาสตร์ กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย เทคนิคการแพทย์ ในการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นั้น สื่อสำคัญที่ใช้สอนคือร่างกายมนุษย์ ซึ่งคือศพที่ได้จากผู้มีจิตศรัทธามอบร่างให้ทำการศึกษาเล่าเรียน ชาวกายวิภาคศาสตร์เรียกร่าง (ศพ) ที่ใช้เรียนว่า “อาจารย์ใหญ่”

          อาจารย์ใหญ่ คือ บุคคลผู้บริจาคร่างกายหลังจากหมดลมหายใจแล้ว นำมาซึ่งคุณูปการต่อการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากร่าง เพื่อให้เกิดทักษะในทางวิชาชีพที่ดีแก่นักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัช กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย และเทคนิคการแพทย์ เนื่องจากปัจจุบัน มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคร่างกายเป็นจำนวนมาก การมีศูนย์รับบริจาคร่างกายนี้ จะสามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อบริจาคร่างกาย ส่งร่างอาจารย์ใหญ่ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการประกอบพิธีทางศาสนาด้วย ซึ่งจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์การก่อตั้ง


ผู้ประสงค์จะบริจาคร่างกายสามารถ Download แบบฟอร์มสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทร.074-288151,074-288131 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน