Homeหอเกียรติคุณ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลในการประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9  [ปรับปรุงล่าสุด 20/10/2019 21:26:07]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลในการประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 โดยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร และ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัล ในกิจกรรมวันมหิดล ประโยชน์ของเพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2562  [ปรับปรุงล่าสุด 30/09/2019 14:49:13]
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร และ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัล ในกิจกรรมวันมหิดล ประโยชน์ของเพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2562ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร และ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัล ในกิจกรรมวันมหิดล ประโยชน์ของเพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2562...
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลมหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2562 (RUTS Research Expo 2019)  [ปรับปรุงล่าสุด 23/08/2019 18:42:25]
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลมหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2562 (RUTS Research Expo 2019)...
นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562   [ปรับปรุงล่าสุด 31/07/2019 19:51:24]
นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 ...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทุน พสวท ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. แบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562  [ปรับปรุงล่าสุด 26/06/2019 17:30:07]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทุน พสวท ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. แบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทุน พสวท ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. แบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562  [ปรับปรุงล่าสุด 26/06/2019 17:38:12]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทุน พสวท ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. แบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562...
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิชาการ ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2561  [ปรับปรุงล่าสุด 28/06/2019 15:43:08]
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิชาการ ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2561...
ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภโชค บัวรักษ์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์ ที่ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน Siam Physics Congress 2019  [ปรับปรุงล่าสุด 10/06/2019 15:11:57]
ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภโชค บัวรักษ์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์ ที่ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 หัวข้อ Comparisons of the Plasma Performance of Future Thailand Tokamak using Various External Heating ในงาน Siam Physics Congress 2019...
ขอแสดงความยินดีกับทีมหวังเหวิดนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ   [ปรับปรุงล่าสุด 13/06/2019 14:30:21]
ขอแสดงความยินดีกับทีมหวังเหวิดนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ ...
ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รางวัลอาจารย์ดีเด่นและอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2562   [ปรับปรุงล่าสุด 28/05/2019 16:32:55]
ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รางวัลอาจารย์ดีเด่นและอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2562 ...
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัล Best Runner-up Paper นการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15  [ปรับปรุงล่าสุด 13/06/2019 14:36:17]
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัล Best Runner-up Paper นการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลที่ได้รับรางวัลในเวทีงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29  [ปรับปรุงล่าสุด 14/05/2019 12:41:01]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลที่ได้รับรางวัลในเวทีงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลผลงานประกวดประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5  [ปรับปรุงล่าสุด 14/05/2019 14:36:05]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5...
ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Mochamad Solehudin นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเคมี ที่ได้รางวัล Excellent Oral Presentation ในเวทีนานาชาติ  [ปรับปรุงล่าสุด 16/05/2019 09:47:54]
ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Mochamad Solehudin นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเคมี ที่ได้รางวัล Excellent Oral Presentation ในเวทีนานาชาติ...
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2562  [ปรับปรุงล่าสุด 24/04/2019 11:29:06]
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2562...
แสดงความยินดีกับคุณใจ สุวรรณขำ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561  [ปรับปรุงล่าสุด 02/04/2019 13:41:03]
แสดงความยินดีกับคุณใจ สุวรรณขำ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในการได้รับรางวัลจากเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ครั้งที่ 4 : ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  [ปรับปรุงล่าสุด 03/04/2019 17:17:06]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในการได้รับรางวัลจากเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ครั้งที่ 4 : ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน...
ขอแสดงความยินดี อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2561  [ปรับปรุงล่าสุด 03/04/2019 16:51:47]
ขอแสดงความยินดี อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2561...
แสดงความยินดีกับนายพงศธร เตชะวัชรานนท์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมดีเด่น ด้านจิตอาสา ตามโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์   [ปรับปรุงล่าสุด 25/02/2019 13:45:43]
แสดงความยินดีกับนายพงศธร เตชะวัชรานนท์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมดีเด่น ด้านจิตอาสา ตามโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ...
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยจากวท.วัสดุ ได้รับรางวัลจากการตัดสินผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน 2560-2561  [ปรับปรุงล่าสุด 04/02/2019 15:54:46]
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยจากวท.วัสดุ ได้รับรางวัลจากการตัดสินผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน 2560-2561...
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลระดับดีมาก ในเวทีวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 และรางวัลอื่นๆ เเสดงถึงศักยภาพของนักวิจัย และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงชองคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ให้เเพร่หลาย  [ปรับปรุงล่าสุด 04/02/2019 15:11:48]
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลระดับดีมาก ในเวทีวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 และรางวัลอื่นๆ เเสดงถึงศักยภาพของนักวิจัย และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงชองคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ให้เเพร่หลาย...
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลระดับดีมาก ในเวทีวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 และรางวัลอื่นๆ เเสดงถึงศักยภาพของนักวิจัย และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงชองคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ให้เเพร่หลาย  [ปรับปรุงล่าสุด 04/02/2019 15:12:19]
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลระดับดีมาก ในเวทีวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 และรางวัลอื่นๆ เเสดงถึงศักยภาพของนักวิจัย และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงชองคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ให้เเพร่หลาย...
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลระดับดีมาก ในเวทีวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 และรางวัลอื่นๆ เเสดงถึงศักยภาพของนักวิจัย และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงชองคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ให้เเพร่หลาย  [ปรับปรุงล่าสุด 04/02/2019 15:12:28]
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลระดับดีมาก ในเวทีวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 และรางวัลอื่นๆ เเสดงถึงศักยภาพของนักวิจัย และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงชองคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ให้เเพร่หลาย...
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลระดับดีมาก ในเวทีวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 และรางวัลอื่นๆ เเสดงถึงศักยภาพของนักวิจัย และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงชองคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ให้เเพร่หลาย  [ปรับปรุงล่าสุด 04/02/2019 15:13:08]
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลระดับดีมาก ในเวทีวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 และรางวัลอื่นๆ เเสดงถึงศักยภาพของนักวิจัย และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงชองคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ให้เเพร่หลาย...
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลระดับดีมาก ในเวทีวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 และรางวัลอื่นๆ เเสดงถึงศักยภาพของนักวิจัย และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงชองคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ให้เเพร่หลาย  [ปรับปรุงล่าสุด 07/02/2019 16:19:30]
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลระดับดีมาก ในเวทีวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 และรางวัลอื่นๆ เเสดงถึงศักยภาพของนักวิจัย และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงชองคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ให้เเพร่หลาย...
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561  [ปรับปรุงล่าสุด 30/01/2019 10:17:06]
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561...
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ในการได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2561 สาขาวิทยาศาสตร์ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 1 ข ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2562   [ปรับปรุงล่าสุด 29/01/2019 16:23:21]
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ในการได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2561 สาขาวิทยาศาสตร์ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 1 ข ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2562 ...
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชัชชัย พุทซ้อน ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมประเภทโปสเตอร์  [ปรับปรุงล่าสุด 14/01/2019 18:16:52]
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชัชชัย พุทซ้อน ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมประเภทโปสเตอร์ ...
The Orientation for the credit transfer students from Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta, Indonesia  [ปรับปรุงล่าสุด 28/02/2019 13:27:18]
The Orientation for the credit transfer students from Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta, Indonesia...
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่น คปก. ครั้งที่ 3  [ปรับปรุงล่าสุด 26/12/2018 17:46:12]
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่น คปก. ครั้งที่ 3...
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.ประจำปี 2561   [ปรับปรุงล่าสุด 06/12/2018 14:47:42]
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.ประจำปี 2561 ...
แสดงความยินดีกับนักศึกษารัศมี ศตะรัต ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) กีฬายูโด ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์   [ปรับปรุงล่าสุด 04/12/2018 12:21:15]
แสดงความยินดีกับนักศึกษารัศมี ศตะรัต ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) กีฬายูโด ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ ...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6  [ปรับปรุงล่าสุด 28/11/2018 11:00:38]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6...
แสดงความยินดีกับนักศึกษาจิรายุ จิตภักดี ภาควิชาจุลชีววิทยา รับรางวัล Best Poster Award เวทีนานาชาติ  [ปรับปรุงล่าสุด 28/11/2018 17:21:28]
แสดงความยินดีกับนักศึกษาจิรายุ จิตภักดี ภาควิชาจุลชีววิทยา รับรางวัล Best Poster Award เวทีนานาชาติ...
แสดงความยินดีกับกีรติ กีรติกานต์ ที่ได้ทุนจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อน ของ GSI Helmholtz Centre for Heavy lon Research ประจำปี 2561   [ปรับปรุงล่าสุด 29/10/2018 10:37:44]
แสดงความยินดีกับกีรติ กีรติกานต์ ที่ได้ทุนจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อน ของ GSI Helmholtz Centre for Heavy lon Research ประจำปี 2561 ...
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561   [ปรับปรุงล่าสุด 30/10/2018 09:31:54]
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 ...
ขอแสดงความยินดีกับ Aye Hninn Khine ได้รับทุน The 2018 APAC Women Techmakers (WTM) Scholars Program จาก Google  [ปรับปรุงล่าสุด 22/10/2018 10:33:44]
ขอแสดงความยินดีกับ Aye Hninn Khine ได้รับทุน The 2018 APAC Women Techmakers (WTM) Scholars Program จาก Google...
ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ที่ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ด้าน จุลชีววิทยาทางการเเพทย์ ประจำปี 2561   [ปรับปรุงล่าสุด 04/10/2018 15:08:27]
ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ที่ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ด้าน จุลชีววิทยาทางการเเพทย์ ประจำปี 2561 ...
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561  [ปรับปรุงล่าสุด 05/09/2018 16:13:34]
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561...
ขอแสดงความยินดีกับนายศราวุธ คำเศษ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา รายการ ICDL Digital Challenge 2018   [ปรับปรุงล่าสุด 25/09/2018 19:15:32]
ขอแสดงความยินดีกับนายศราวุธ คำเศษ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา รายการ ICDL Digital Challenge 2018 ...
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอชื่นชมและเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับรางวัลเมธีวิจัย ธ.ก.ส.   [ปรับปรุงล่าสุด 20/08/2018 18:11:59]
ขอชื่นชมและเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับรางวัลเมธีวิจัย ธ.ก.ส. ...
แสดงความยินดีกับนายศราวุธ คำเศษ นักศึกษาชั้นที่ปี 2 สาขา ICT คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์แก่เยาวชน ประจำปี 2561  [ปรับปรุงล่าสุด 08/08/2018 15:35:46]
แสดงความยินดีกับนายศราวุธ คำเศษ นักศึกษาชั้นที่ปี 2 สาขา ICT คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์แก่เยาวชน ประจำปี 2561...
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปี 2561  [ปรับปรุงล่าสุด 03/08/2018 14:11:29]
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปี 2561...
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลในเวทีการประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 10   [ปรับปรุงล่าสุด 31/07/2018 10:03:37]
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลในเวทีการประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 10 ...
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.ขอแสดงความยินดีและร่วมชื่นชมอาจารย์ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561   [ปรับปรุงล่าสุด 17/07/2018 15:02:58]
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.ขอแสดงความยินดีและร่วมชื่นชมอาจารย์ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 ...
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลในเวทีระดับประเทศ ICDL Digital Challenge 2018 เข้าเป็นตัวเเทนประเทศไทยเเข่งขันกับ 16 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย  [ปรับปรุงล่าสุด 10/07/2018 13:11:09]
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลในเวทีระดับประเทศ ICDL Digital Challenge 2018 เข้าเป็นตัวเเทนประเทศไทยเเข่งขันกับ 16 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย...
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.จัดประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งเอเซีย ครั้งที่ 4  [ปรับปรุงล่าสุด 06/07/2018 14:15:08]
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.จัดประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งเอเซีย ครั้งที่ 4...
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสุนิสา พลอินทร์ ที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการบัณฑิตระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8  [ปรับปรุงล่าสุด 02/07/2018 10:26:11]
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสุนิสา พลอินทร์ ที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการบัณฑิตระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8...
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2561  [ปรับปรุงล่าสุด 04/06/2018 10:41:07]
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2561...
แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลในเวทีประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6  [ปรับปรุงล่าสุด 22/06/2018 13:34:47]
แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลในเวทีประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6...
แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลในเวทีประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6  [ปรับปรุงล่าสุด 22/06/2018 13:38:05]
แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลในเวทีประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลจากงาน World Seagrass Conference 2018   [ปรับปรุงล่าสุด 18/06/2018 11:10:29]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลจากงาน World Seagrass Conference 2018 ...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12  [ปรับปรุงล่าสุด 25/06/2018 16:16:54]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12...
ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับเหรียญรางวัล ในมอดินแดงเกมส์  [ปรับปรุงล่าสุด 12/06/2018 10:44:16]
ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับเหรียญรางวัล ในมอดินแดงเกมส์...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.ที่คว้ารางวัลในเวทีระดับชาติ การประกวดโครงวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4  [ปรับปรุงล่าสุด 05/06/2018 17:01:20]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.ที่คว้ารางวัลในเวทีระดับชาติ การประกวดโครงวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4...
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร ที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์   [ปรับปรุงล่าสุด 06/07/2018 14:16:09]
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร ที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่คว้ารางวัลในเวทีการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ   [ปรับปรุงล่าสุด 22/05/2018 10:44:44]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่คว้ารางวัลในเวทีการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ...
แสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่คว้า 2 รางวัลในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 10   [ปรับปรุงล่าสุด 15/05/2018 18:13:41]
แสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่คว้า 2 รางวัลในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 10 ...
แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลโครงการ The Best Science Project Award 2018  [ปรับปรุงล่าสุด 15/05/2018 19:43:56]
แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลโครงการ The Best Science Project Award 2018...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่รับรางวัลในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561  [ปรับปรุงล่าสุด 03/05/2018 09:57:01]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่รับรางวัลในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561...
แสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัล IP Awards 2017  [ปรับปรุงล่าสุด 03/05/2018 09:51:04]
แสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัล IP Awards 2017...
ขอแสดงความยินดีศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล ที่ได้รับรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมูลนิธิโทเร  [ปรับปรุงล่าสุด 16/04/2018 22:12:37]
ขอแสดงความยินดีศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล ที่ได้รับรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมูลนิธิโทเร...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษากลุ่ม JT-GAM ที่ผ่านการคัดเลือกในงานระดับภูมิภาค Startup Thailand League 2018  [ปรับปรุงล่าสุด 26/03/2018 15:39:38]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษากลุ่ม JT-GAM ที่ผ่านการคัดเลือกในงานระดับภูมิภาค Startup Thailand League 2018...
ขอแสดงความยินดีกับคุณชนวรรฒน์ ชูแสง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560   [ปรับปรุงล่าสุด 21/02/2018 17:30:20]
ขอแสดงความยินดีกับคุณชนวรรฒน์ ชูแสง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 ...
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น และ อาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561  [ปรับปรุงล่าสุด 15/02/2018 10:18:29]
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น และ อาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาเคมีที่ได้รับรางวัลในการประชุมระดับนานาชาติ PACCON 2018  [ปรับปรุงล่าสุด 06/03/2018 14:11:39]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาเคมีที่ได้รับรางวัลในการประชุมระดับนานาชาติ PACCON 2018...
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ทุกท่าน คว้า 4 รางวัล ระดับนานาชาติ ในงาน Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017)  [ปรับปรุงล่าสุด 11/12/2017 14:31:53]
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ทุกท่าน คว้า 4 รางวัล ระดับนานาชาติ ในงาน Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017)...
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. แสดงความยินดีกับนายปิยมิตร ท้วมศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017   [ปรับปรุงล่าสุด 27/11/2017 15:23:41]
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. แสดงความยินดีกับนายปิยมิตร ท้วมศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017 ...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Mr.ARDIMAS คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในเวที 6th International Conference on Material Science and Engineering Technology   [ปรับปรุงล่าสุด 02/05/2018 15:30:37]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Mr.ARDIMAS คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในเวที 6th International Conference on Material Science and Engineering Technology ...
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.และทีม ที่ได้รับรางวัล Silver Medal Award ในเวทีระดับนานาชาติ “13th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2017)  [ปรับปรุงล่าสุด 18/10/2017 15:48:25]
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560  [ปรับปรุงล่าสุด 25/08/2017 09:36:43]
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560...
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ที่ได้รับการเเต่งตั้งเป็นผู้มีสมรรถนะ อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในระดับ ดรุณาจารย์ Fellow Teacher  [ปรับปรุงล่าสุด 02/05/2018 16:13:32]
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ที่ได้รับการเเต่งตั้งเป็นผู้มีสมรรถนะ อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในระดับ ดรุณาจารย์ Fellow Teacher...
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรศักดิ์ เพชรวโรทัย ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นในงานประชุมวิชาการระดับประเทศ  [ปรับปรุงล่าสุด 02/05/2018 23:51:40]
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรศักดิ์ เพชรวโรทัย ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นในงานประชุมวิชาการระดับประเทศ...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสุทธิรัตน์ ศรีสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ  [ปรับปรุงล่าสุด 02/05/2018 16:38:36]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสุทธิรัตน์ ศรีสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลจากประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11   [ปรับปรุงล่าสุด 03/05/2018 00:04:29]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลจากประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ...
แสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับรางวัลจากการร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36   [ปรับปรุงล่าสุด 20/06/2017 14:39:42]
แสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับรางวัลจากการร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ...
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.แก้วตา แก้วตาทิพย์ ที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ให้รับรางวัล PST Rising Star 2017  [ปรับปรุงล่าสุด 03/05/2018 00:19:05]
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.แก้วตา แก้วตาทิพย์ ที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ให้รับรางวัล PST Rising Star 2017...
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปฏิมา ไพนุพงศ์ ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 18  [ปรับปรุงล่าสุด 03/05/2018 00:20:11]
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปฏิมา ไพนุพงศ์ ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 18...
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนจากศูนย์ สอวน. ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13  [ปรับปรุงล่าสุด 12/06/2017 14:07:16]
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนจากศูนย์ สอวน. ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13...
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560  [ปรับปรุงล่าสุด 03/05/2018 00:23:55]
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560...
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ที่ได้รับรางวัล เวทีระดับนานาชาติ The 3rd International Conference on Applied Physics and Material Applications.  [ปรับปรุงล่าสุด 03/05/2018 00:24:55]
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ที่ได้รับรางวัล เวทีระดับนานาชาติ The 3rd International Conference on Applied Physics and Material Applications....
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ยุทธนา ฎิระวณิชย์กุล ที่ได้รับรางวัลในเวที E-NETT13th  [ปรับปรุงล่าสุด 16/06/2017 16:57:27]
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ยุทธนา ฎิระวณิชย์กุล ที่ได้รับรางวัลในเวที E-NETT13th...
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภัทราวดี ไม้จันทร์ ที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ 2017 8th International Conference on Material and Manufacturing Technology (ICMMT 2017)  [ปรับปรุงล่าสุด 03/05/2018 00:35:13]
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภัทราวดี ไม้จันทร์ ที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ 2017 8th International Conference on Material and Manufacturing Technology (ICMMT 2017)...
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. [สาขาวิชาไอซีที] คว้ารางวัลชนะเลิศไอเดียออกแบบแอปพลิเคชันมือถือ  [ปรับปรุงล่าสุด 01/05/2017 17:27:04]
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. [สาขาวิชาไอซีที] คว้ารางวัลชนะเลิศไอเดียออกแบบแอปพลิเคชันมือถือ...
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือก อาจารย์ดีเด่นและอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560  [ปรับปรุงล่าสุด 03/05/2018 00:51:18]
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือก อาจารย์ดีเด่นและอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560...
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลในเวที Thailand Synergy เพื่อ SME ไทย ประจำปี 2017   [ปรับปรุงล่าสุด 08/03/2017 10:39:59]
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลในเวที Thailand Synergy เพื่อ SME ไทย ประจำปี 2017 ...
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคตประจำปี 2559   [ปรับปรุงล่าสุด 06/03/2017 09:30:31]
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคตประจำปี 2559 ...
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา ในการได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล สตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปีพุทธศักราช 2559  [ปรับปรุงล่าสุด 10/02/2017 11:22:00]
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา ในการได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล สตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปีพุทธศักราช 2559...
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้างรางวัลในเวที วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560  [ปรับปรุงล่าสุด 07/02/2017 11:22:54]
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้างรางวัลในเวที วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560...
นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลถ้วยรวมการเเข่งขัน ITM Network Game ครั้งที่ 16  [ปรับปรุงล่าสุด 21/03/2017 09:15:01]
เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้จัดโครงการกีฬา ITM Network Game ครั้งที่ 16 ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง...
ขอแสดงความยินดีกับ ดร. โสภาค จันทฤทธิ์ อาจารย์ประจำพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ที่ได้รับรางวัลในเวที นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 16   [ปรับปรุงล่าสุด 17/01/2017 21:43:07]
ขอแสดงความยินดีกับ ดร. โสภาค จันทฤทธิ์ อาจารย์ประจำพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ที่ได้รับรางวัลในเวที นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 16 ...
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี 2559  [ปรับปรุงล่าสุด 26/12/2016 15:38:01]
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี 2559...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลในเวทีเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market : R2M 2016 ระดับภาคใต้   [ปรับปรุงล่าสุด 26/12/2016 15:39:42]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลในเวทีเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market : R2M 2016 ระดับภาคใต้...
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรารักษ์ หลีสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลในเวที The 5th PSU Education Conference   [ปรับปรุงล่าสุด 21/12/2016 15:30:15]
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรารักษ์ หลีสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลในเวที The 5th PSU Education Conference ...
ขอแสดงความยินดีกับ ดร. แหลมทอง ชื่นชม และทีมที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในการประชุมวิชาการ 2016 Kaohsiung KIDE, Taiwan  [ปรับปรุงล่าสุด 16/12/2016 11:19:38]
ขอแสดงความยินดีกับ ดร. แหลมทอง ชื่นชม และทีมที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในการประชุมวิชาการ 2016 Kaohsiung KIDE, Taiwan...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชรินรัตน์ ศิริธรรม ที่ได้รับรางวัล BEST POSTER PRESENTATION ในงาน 13 th Asian Conference on Analytical Sciences (ASIANALYSIS XIII)  [ปรับปรุงล่าสุด 15/12/2016 13:34:01]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชรินรัตน์ ศิริธรรม ที่ได้รับรางวัล BEST POSTER PRESENTATION ในงาน 13 th Asian Conference on Analytical Sciences (ASIANALYSIS XIII)...
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้า 3 รางวัลในเวทีระดับโลก Seoul International Invention Fair 2016   [ปรับปรุงล่าสุด 13/12/2016 17:57:41]
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้า 3 รางวัลในเวทีระดับโลก Seoul International Invention Fair 2016 ...
แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559   [ปรับปรุงล่าสุด 30/11/2016 09:47:45]
แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 ...
Spallanzani Award อีก 1 รางวัลการันตีความสำเร็จของ ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข นักวิจัยพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.ในเวทีระดับโลก North American Society for Bat Research  [ปรับปรุงล่าสุด 08/11/2016 09:39:39]
Spallanzani Award อีก 1 รางวัลการันตีความสำเร็จของ ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข นักวิจัยพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.ในเวทีระดับโลก North American Society for Bat Research...
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวครองขวัญ ธรรมทินนะ ที่ได้รับรางวัล Best Young Scientist Abstract ในงานประชุมวิชาการ IBSC2016  [ปรับปรุงล่าสุด 03/11/2016 13:18:43]
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวครองขวัญ ธรรมทินนะ ที่ได้รับรางวัล Best Young Scientist Abstract ในงานประชุมวิชาการ IBSC2016...
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ครองอันดับ 1 การรวมทุกประเภททรัพย์สินทางปัญญาที่ขอรับความคุ้มครองผ่านศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   [ปรับปรุงล่าสุด 12/10/2016 18:05:12]
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ครองอันดับ 1 การรวมทุกประเภททรัพย์สินทางปัญญาที่ขอรับความคุ้มครองผ่านศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.ที่ได้รับเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี 2559  [ปรับปรุงล่าสุด 08/09/2016 15:09:48]
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.ที่ได้รับเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี 2559...
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี 2559  [ปรับปรุงล่าสุด 16/08/2016 09:30:07]
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี 2559...
แสดงความยินดีกับ นางสาวจินตนา ภักดีวณิชย์ ที่ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการ International Nuclear Science and Technology Conference 2016   [ปรับปรุงล่าสุด 16/08/2016 17:02:01]
แสดงความยินดีกับ นางสาวจินตนา ภักดีวณิชย์ ที่ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการ International Nuclear Science and Technology Conference 2016 ...
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ที่ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี   [ปรับปรุงล่าสุด 04/08/2016 13:53:08]
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ที่ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ...
แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.ที่คว้ารางวัลดีเด่นอับดับ 1 ระดับอุดมศึกษา รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 9  [ปรับปรุงล่าสุด 02/08/2016 17:14:20]
แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.ที่คว้ารางวัลดีเด่นอับดับ 1 ระดับอุดมศึกษา รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 9...
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2559   [ปรับปรุงล่าสุด 29/07/2016 09:19:04]
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2559 ...
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจุรีพร ยืนนาน รับรางวัลในการประชุมวิชาการ STEMa2016  [ปรับปรุงล่าสุด 29/07/2016 09:37:20]
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจุรีพร ยืนนาน นักศึกษาปริญญาเอก ชั้นปีที่2 โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย(โครงการทุนเรียนดี) ...
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในเวที MOST Innovation Awards 2016  [ปรับปรุงล่าสุด 11/07/2016 14:57:11]
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในเวที MOST Innovation Awards 2016...
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข คว้ารางวัลระดับนานาชาติ Spallanzani Award โดย North American Society for Bat Research   [ปรับปรุงล่าสุด 13/07/2016 18:14:34]
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข คว้ารางวัลระดับนานาชาติ Spallanzani Award โดย North American Society for Bat Research ...
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในงาน International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress IX) 2016   [ปรับปรุงล่าสุด 11/07/2016 09:05:22]
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในงาน International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress IX) 2016 ...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในเวทีประชุมวิชาการนิติวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1   [ปรับปรุงล่าสุด 07/07/2016 17:17:10]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในเวทีประชุมวิชาการนิติวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10  [ปรับปรุงล่าสุด 21/07/2016 09:46:52]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการพสวท. ระดับปริญญาตรี ที่ได้รับรางวัลในเวที ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่11  [ปรับปรุงล่าสุด 27/06/2016 14:51:37]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการพสวท. ระดับปริญญาตรี ที่ได้รับรางวัลในเวที ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่11 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559...
แอปพลิเคชันหมอประจำตัว จากหน่วยวิจัย INTACT ได้รับรางวัลที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ทางทหาร ของ ทบ. ประจำปี 2559  [ปรับปรุงล่าสุด 09/06/2016 08:45:16]
ขอแสดงความยินดีกับทีมพัฒนาแอปพลิเคชันหมอประจำตัว ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ทางทหาร ด้านหลักการ ซึ่งเป็นความ...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล จากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งชาติครั้งที่ 5   [ปรับปรุงล่าสุด 09/06/2016 18:15:45]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล จากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งชาติครั้งที่ 5 ...
ขอแสดงความยินดีกับ นายกีรติ นิยมรัตน์ รางวัล BEST POSTER PRESENTATION นงาน Asia-Pacific Microscopy Conference ครั้งที่11   [ปรับปรุงล่าสุด 27/05/2016 11:25:55]
ขอแสดงความยินดีกับ นายกีรติ นิยมรัตน์ นักศึกษาโครงการทุนเรียนดี ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัล BEST POSTER PRESENTATION สาขากายวิภาคศาสตร์ ...
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พรสวรรค์ ดวงสุวรรณ์ ที่ได้รับรางวัลในเวที 11th Asia-Pacific Microscopy Conference   [ปรับปรุงล่าสุด 31/05/2016 17:56:52]
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พรสวรรค์ ดวงสุวรรณ์ ที่ได้รับรางวัลในเวที 11th Asia-Pacific Microscopy Conference ...
อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร (ตึกฟักทอง)คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับคัดเลือกรับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙ โดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์  [ปรับปรุงล่าสุด 30/05/2016 15:44:31]
อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร (ตึกฟักทอง)คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับคัดเลือกรับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙ โดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์...
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัล ในเวที the 44th International Exhibition of Invention of Geneva, Geneva, Switzerland  [ปรับปรุงล่าสุด 19/04/2016 09:46:57]
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัล ในเวที the 44th International Exhibition of Invention of Geneva, Geneva, Switzerland...
ขอแสดงความยินดีกับคุณชนวรรฒน์ ชูแสงที่ได้รางวัลในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนุบสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8  [ปรับปรุงล่าสุด 05/04/2016 09:29:27]
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับคุณชนวรรฒน์ ชูแสง บุคลากรภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. และทีมงาน ที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอแบบบรรยาย (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)...
ขอแสดงความยินดีกับศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์ ได้รับรางวัลงานประชุมระดับนานาชาติ   [ปรับปรุงล่าสุด 22/03/2016 09:46:35]
ขอแสดงความยินดีกับศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์ นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัล ISHS student reward ประเภท The best poster presentation ในงานประชุมระดับนานาชาติ...
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์ ได้รับรางวัล BEST POSTER PRESENTATION ในเวที PACCON 2016  [ปรับปรุงล่าสุด 17/02/2016 10:33:03]
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์ ได้รับรางวัล BEST POSTER PRESENTATION ในเวที PACCON 2016...
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริชาติ เทพทอง ที่ได้รับรางวัลในประชุมนานาชาติ NATPRO6  [ปรับปรุงล่าสุด 09/03/2016 10:09:13]
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริชาติ เทพทอง ที่ได้รับรางวัลในประชุมนานาชาติ NATPRO6...
นักวิจัย มอ. คว้าทุนวิจัยศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม ปี 2558  [ปรับปรุงล่าสุด 18/02/2016 10:32:19]
นักเคมีวิจัย มอ.คว้าทุนวิจัยศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม ประจำปี 2558 โดยเน้นพัฒนาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต้นแบบจากทรัพยากรราให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมยาทั้งในคนและพืช“...
ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2558 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   [ปรับปรุงล่าสุด 18/02/2016 14:47:52]
ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2558 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ...
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงการ SPRING NEWGEN REPORTER โดยสถานีข่าวสปริงนิวส์   [ปรับปรุงล่าสุด 24/03/2016 13:17:02]
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงการ SPRING NEWGEN REPORTER โดยสถานีข่าวสปริงนิวส์ ทีวีดิจิทัล ช่อง 19...
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลในเวทีนานาชาติ 2015 Kaohsiung International Invention & Design Expo (KIDE 2015)  [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 10:06:12]
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ คณาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์...
อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลในเวทีนานาชาติ Seoul International Invention Fair 2015 (SIIF 2015)  [ปรับปรุงล่าสุด 24/03/2016 13:26:15]
อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลนเวทีนานาชาติ Seoul International Invention Fair 2015 (SIIF 2015)...
ขอแสดงความยินดีกับสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับโลก  [ปรับปรุงล่าสุด 24/03/2016 13:32:23]
ขอแสดงความยินดีกับผลงานวัตกรรมของสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างและอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558  [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 10:54:19]
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างและอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558...
ขอแสดงความยินดี กับ น.ส. กันต์ณภัทร อ่อนเอียด ที่ได้รับทุนเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นวิศวกรการผลิต จากบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด  [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 11:15:39]
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ น.ส. กันต์ณภัทร อ่อนเอียด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี ได้รับทุนเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นวิศวกรการผลิต ...
ขอแสดงความยินดีกับนายอัสมี สอและ ได้รับรางวัลชมเชยในการเเข่งขัน โครงการ Innovation Project   [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 11:17:32]
ขอแสดงความยินดีกับนายอัสมี สอและ นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หนึ่งในสมาชิกทีม fuel you life ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการเเข่งขัน โครงการ Innovation Project โครงการ BCP Talent Internship Program 2015 (บางจากปิโตรเลียม-โครงการฝึกงานปี 2558)...
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ที่ได้รับรางวัล special prize ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์  [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 11:17:15]
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย และคณะ ที่ได้รับรางวัล special prize ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จากผลงาน ...
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร สำหรับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2558  [ปรับปรุงล่าสุด 24/03/2016 13:51:35]
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเชิดชูเกียรติโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำหรับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2558 ระดับอุดมศึกษา...
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนางานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558  [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 11:20:59]
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสองรางวัลในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนางาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558 ...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัล Best oral presentation ในเวที THE 3RD INTERNATIONAL SOUTHEAST ASIAN BAT CONFERENCE  [ปรับปรุงล่าสุด 24/03/2016 14:57:43]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอก นักศึกษาเตือนจิต ศรีทองช่วย สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัล Best oral presentation...
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนวพรรณ เหล่าเจริญสุข ที่ได้รับรางวัล Bronze Poster Award จากกิจกรรม Asian Science Camp 2015  [ปรับปรุงล่าสุด 25/03/2016 09:51:54]
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนวพรรณ เหล่าเจริญสุข ที่ได้รับรางวัล Bronze Poster Award จากกิจกรรม Asian Science Camp 2015...
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเวที Regional Science Park Innovation Day 2015  [ปรับปรุงล่าสุด 24/03/2016 14:12:30]
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเวที Regional Science Park Innovation Day 2015...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลในการประกวด โครงการ รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8  [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 11:39:15]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลในการประกวด โครงการ รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8...
ขอแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ผ่านการประเมิน EdPEx200  [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 13:36:03]
ขอแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ผ่านการประเมิน EdPEx200 โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2 ...
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในเวทีการประชุมวิชากายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38   [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 13:40:02]
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในเวทีการประชุมวิชากายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงการ Y.E.S. IDEA CHALLENGE  [ปรับปรุงล่าสุด 24/03/2016 14:48:28]
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด โครงการ ...
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์”  [ปรับปรุงล่าสุด 24/03/2016 14:45:12]
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์”...
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในเวทีการประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ประจำปี 2557   [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 13:52:56]
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในเวทีการประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ประจำปี 2557 ...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 25 ประจำปี 2558   [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 13:53:32]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 ...
วิทยาศาสตร์ ม.อ. กวาดเรียบเกือบทุกรายการ ครองอันดับ 5 เจ้าเหรียญทอง ในกีฬาอะตอมเกมส์ครั้งที่ 24 (ทานตะวันเกมส์)  [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 13:54:57]
เมื่อวันที่ 2 - 8 มิถุนายนที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย หรือ อะตอมเกมส์ครั้งที่ 24 (ทานตะวันเกมส์) ซึ่งจัดขึ้นมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอก เตือนจิตร ศรีทองช่วย ที่ได้รับรางวัล Outstanding oral presentation in RGJ - Ph.D. Congress XVI   [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 13:55:35]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอก เตือนจิตร ศรีทองช่วย สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัล Outstanding oral presentation in RGJ - Ph.D. Congress XVI...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ 2nd International Conference on Plastics, Rubber and Composites (ICPRC 2015) ณ Langkawi, Malaysia   [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 13:56:40]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ 2nd International Conference on Plastics, Rubber and Composites (ICPRC 2015) ณ Langkawi, Malaysia ...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนำเสนอปากเปล่าดีเด่น ในงานประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 5  [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 13:58:59]
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายอับดุลเลาะ ซาเมาะ นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลนำเสนอปากเปล่าดีเด่น จากการเสนอผลงานวิจัย...
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลใน การประกวดโครงงาน The Best Science Project Award 2015  [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 13:59:33]
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดจัดประกวดโครงงาน The Best Science Project Award 2015 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานตึกฟักทอง ศูนย์ปาฐกถา ประดิษฐ เชยจิตร คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 37 โครงการ และมีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้...
คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ในงาน ITEX’15 ; 26th International Invention & Innovation Exhibition ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเชีย  [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 14:00:58]
คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ในงาน ITEX’15 ; 26th International Invention & Innovation Exhibition ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเชีย...
แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในเวทีการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีสาขาสถิติ ครั้งที่ 3  [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 14:01:48]
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแจ้งข่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมแบบบรรยาย ในเวทีการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีสาขาสถิติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ...
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่นและอาจารย์รุ่นใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2558   [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 14:04:53]
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่นและอาจารย์รุ่นใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2558 ...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 การประชุมวิชาการสาหร่ายและเเพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 7  [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 14:07:36]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นางสาวศุภัคษร โตระสะ และ นางสาวกมลชนก ชีวะกุล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3...
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัล ในเวที the 43rd International Exhibition of Invention of Geneva, Geneva, Switzerland  [ปรับปรุงล่าสุด 24/04/2015 11:39:46]
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัล ในเวที the 43rd International Exhibition of Invention of Geneva, Geneva, Switzerland...
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัล ในเวที the 43rd International Exhibition of Invention of Geneva, Geneva, Switzerland  [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 14:10:07]
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัล ในเวที the 43rd International Exhibition of Invention of Geneva, Geneva, Switzerland...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักกิจกรรมตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557  [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 14:10:28]
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักกิจกรรมตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557...
ขอแสดงความยินดีกับคุณนุชรีย์ ชมเชย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ในงานประชุมวิชาการวิจัย “ปีบทองวิชาการ’58  [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 14:12:02]
ขอแสดงความยินดีกับคุณนุชรีย์ ชมเชย นักวิจัยสังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ทีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานประชุมวิชาการวิจัยสำหรับสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 “ปีบทองวิชาการ’58...
ขอแสดงความยินดีนักวิจัย และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในโครงการ STSP Innovation Awards 2015 โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 14:17:43]
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการ STSP Innovation Awards 2015 ในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558”...
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.เกศรินทร์ ชูม้อง ที่ได้รับรางวัล Outstanding Poster Presentation Award ใน PACCON 2015  [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 14:19:59]
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.เกศรินทร์ ชูม้อง นักศึกษาปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3กับที่ได้รับรางวัล Outstanding Poster Presentation Award เรื่อง ...
แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร และทีมวิจัยม.อ. ที่ได้รับรางวัล Special Prize ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558   [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 14:33:15]
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัล Special Prize กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม...
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลรางวัลวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ทั้งรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2557 และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558  [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 14:48:38]
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับประเทศ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ทั้งรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2557 และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2557...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 2557 Young Thai Science Ambassador 2014  [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 14:49:46]
ขอแสดงความยินดีกับนายบัณฑิต บุญยฤทธิ์ นักศึกษาทุนโครงการโอลิมปิก (สอวน.) สาขาเคมี ชั้นปีที่ 4 และ นายสรญา พุ่มสวัสดิ์ นักศึกษาทุนโครงการพสวท. สาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัล ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 2557 ...
ขอแสดงความยินดีกับผลงาน “Zinc-Soil Test Kit for Increase Rice Yields” ที่ได้รับรางวัลจากงาน “2014 Kaohsiung International Invention Exhibition (KIE 2014)” ทั้งสิ้น 4 รางวัล  [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 14:51:04]
ขอแสดงความยินดีกับผลงาน “Zinc-Soil Test Kit for Increase Rice Yields” (ชุดทดสอบสังกะสีในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว) ของ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น) ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา และรศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ที่ได้รับรางวัลจากงาน “2014 Kaohsiung International Invention Exhibition (KIE 2014)” ทั้งสิ้น 4 รางวัล...
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด รางวัล STI Thailand Award ครั้งที่ ๓ พื้นที่ภาคใต้  [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 14:55:07]
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(อว.ม.อ.) จัดโครงการจัดประกวดรางวัล STI Thailand Award ครั้งที่ ๓ พื้นที่ภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลตัวอย่างให้สังคมเห็นถึงบทบาทของ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(วทน.)...
ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัล จากการเข้าทำ Progress Test โปรแกรม Tell Me More  [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 14:56:19]
ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัล จากการเข้าทำ Progress Test และมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากการสอบ Placement Test จำนวน 10 รายแรกของคณะฯ ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม Tell Me More ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์...
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัยที่ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557  [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 14:56:38]
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการเเข่งขันโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” 2014 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหม่   [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 15:02:15]
ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการเเข่งขันโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” (Research to market : R2M 2014) ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557ที่จะถึงนี้ ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหม่...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในเวที เส้นทางสู่นวัตวาณิชย์ (Research to market) หรือ โครงการ R2M ครั้งที่ 5  [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 15:04:37]
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการ โครงการ ...
แสดงความยินดีกับนางสาวคณัสนันท์ พลรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2014  [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 16:01:02]
อีกหนึ่งรางวัลที่ภาคภูมิใจ และร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวคณัสนันท์ พลรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัล เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2014...
ขอแสดงความยินดีกับ นายธานี จินตสุทธิศักดิ์ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล Student Best Paper Award  [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 16:01:50]
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธานี จินตสุทธิศักดิ์ นักศึกษาในที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต อินทจักร์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Student Best Paper Award...
ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม อีกหนึ่งผลงานที่ช่วยเหลือเกษตรกร โดยนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมในเวทีระดับประเทศ Innovation Awards 2014 : The New Era Season 2 ประเภทสุดยอดนวัตกรรม (INNO TREE)   [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 16:05:26]
สำหรับรายการ “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ (True Innovation Awards)”ครั้งที่ 2 โดยสามารถติดตาม และ ร่วมกันเชียรอาจารย์ของเราได้ ทุกวันจันทร์ เวลา 17.00 - 18.00 น. เริ่ม วันที่ 6 ตุลาคม 2557 ทางช่อง True4U ต้องขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร ด้วยนะครับ ...
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ ที่ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” สร้างเสริมคนดี มีคุณธรรมประจำปี 2557   [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 16:06:23]
เป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดีครับ กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ ที่ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” สร้างเสริมคนดี มีคุณธรรมประจำปี 2557...
ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33   [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 16:09:08]
แสดงความยินดีแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 ...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัล Outstanding Poster Presentation ในการประชุม“The International Bioscience Conference 2014 ...  [ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2016 16:10:33]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัล Outstanding Poster Presentation ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The International Bioscience Conference 2014 and the 5th Joint International PSU-UNSBioscience Conference 2014”...
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 08:36:49]
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 3 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยผ่านมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 359(6/2557)...
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภททีม จากการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 08:37:17]
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ บลูโอ ริทึม แอนด์ โบว์ล (ชั้น 5) เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การนำเสนอโครงการพัฒนางานปี 2557  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 08:43:48]
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การนำเสนอโครงการพัฒนางานปี 2557 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์ส่งผลงานนำเสนอ 4 ผลงานเป็นประเภทนวัตกรรม 2 ผลงาน...
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์และศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2557  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 08:45:28]
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์และศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2557...
ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในงานประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติครั้งที่ 3  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 08:49:59]
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัล ในงานประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติครั้งที่ 3 The 3rd Thailand National Research Universities Summit (NRU SUMMIT III): Prelude to World Class University โดยผู้ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้...
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี 2557  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 08:49:32]
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี 2557 โดยการคัดเลือกในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 โดยคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลมีรายชื่อดังต่อไปนี้...
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พรพิมล คีรีรัตน์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น ปิยอาจารย์ชั้นพรีคลินิก  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 08:54:43]
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พรพิมล คีรีรัตน์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น ปิยอาจารย์ชั้นพรีคลินิก ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่มีความเสียสละ เมตตา และเป็นที่รักของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2557...
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สอาด ริยะจันทร์ ที่ได้รับรางวัลTTF AWARD ประจำปี 2556  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 09:08:18]
ขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งรางวัลคุณภาพ กับรองศาสตราจารย์ ดร.สอาด ริยะจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับรางวัล TTF AWARD ประจำปี 2556 ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สำหรับผลงานเรื่อง “การปรับปรุงสมบัติของยาง: หลักการ วิธีการ และการใช้งาน”...
ขอแสดงความยินดีกับดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุปราณี , ดร.วรศักดิ์ เพชรวโรทัย, และ Jobish Johns ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award   [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 09:08:58]
ขอแสดงความยินดีกับดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุปราณี, ดร.วรศักดิ์ เพชรวโรทัย, และ Jobish Johns ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award เรื่อง Grafting of Maleic Anhydride and Amine Derivative onto Natural Rubber for High Performance Elastomeric Applications ...
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในเวทีการประกวดโครงการ “รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 09:10:54]
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในเวทีการประกวดโครงการ “รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Science & Technology Initiative and Sustainability Awards: STISA)” ครั้งที่ 7...
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในเวที การนำเสนอโครงการพัฒนางานคณะวิทยาศาสตร์  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 09:12:07]
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลในเวที การนำเสนอโครงการพัฒนางานคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้อง BSc3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 09:18:13]
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศเชิญชวนให้นักประดิษฐ์คิดค้น เสนอผลงานซึ่งเป็นผลิตผล ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการ หรือระบบ ตลอดจน วิทยาการต่างๆ ที่ดีเด่นพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ :รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี 2557 นั้นในการนี้ คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในเวทีการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 4  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 09:19:11]
ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจุฬาลักษณ์ โชคไพศาล ภาควิชาจุลชีววิทยา ที่ได้รับรางวัล outstanding oral presentation   [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 09:22:18]
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจุฬาลักษณ์ โชคไพศาล นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาจุลชีววิทยา ที่ได้รับรางวัล outstanding oral presentation ในงานการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 15...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประชุมครั้งที่ 4 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 09:23:16]
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ทำชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ ในงาน การประชุมครั้งที่ 4 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก...
ขอแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับการจัดอันดับในการนำเสนอข่าวในหน้าสื่อมวลชน เป็นลำดับ 2 ในปี 2556 จากการสำรวจข่าวในหน้าสื่อมวลชน งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 09:25:17]
ขอแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับการจัดอันดับในการนำเสนอข่าวในหน้าสื่อมวลชน เป็นลำดับ 2 ในปี 2556 จากการสำรวจข่าวในหน้าสื่อมวลชน งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาควิชากายวิภาคศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 09:25:54]
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชากายวิภาคศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 37th ANNUAL CONFERENCE OF THE ANATOMY ASSOCIATION OF THAILAND...
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพันทิพา รุณแสง นักศึกษาภาควิชาชีวเคมี ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 09:27:42]
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพันทิพา รุณแสง นักศึกษาภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การผลิตโปรตีนลูกผสมเลคตินแบบ (rLC)...
แสดงความยินดีกับ นายดาร์เนีย เจ๊ะหะ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Young Investigator Training Program (YITP) summer  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 09:28:42]
ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายดาร์เนีย เจ๊ะหะ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Young Investigator Training Program (YITP) summer...
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดาริกา จาเอาะ ที่ได้รับรางวัล “First Paper Award” Best Paper Award @ South Korea,  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 09:29:24]
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดาริกา จาเอาะ นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัล “First Paper Award” Best Paper Award ในการเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Contribution of Electrostriction in Polyurethane/Polyaniline Blends ในงาน The 1st International conference on Advanced Material, Structures and Mechanical Engineering, In South Korea,...
ขอแสดงความยินดีกับดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในงานแสดงนิทรรศการในงาน 42nd International Exhibition of Inventions of Geneva  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 09:34:36]
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ในทีมคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง สำหรับผลงาน กาวสำหรับติดยางกับโลหะโดยใช้กาวรองพื้น (ไพรเมอร์) และกาวยางธรรมชาติ ...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 09:35:24]
ตามที่มีประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2556 ลงประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2556 ...
ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Christopher I. Imakando ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ในการนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 09:38:40]
ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Christopher I. Imakando นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น...
แสดงความยินดีกับเหรียญเงิน จากการแข่งขันกรีฑา วิ่ง 200 m (หญิง) โดย นางสาวพนิดา แท่นแก้ว ในการเเข่งขันกีฬา ATOMGAME ครั้งที่ 23  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 09:39:21]
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเหรียญเงิน จากการแข่งขันกรีฑา วิ่ง 200 m (หญิง) โดย นางสาวพนิดา แท่นแก้ว นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ในการเเข่งขันกีฬา ATOMGAME ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต...
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นและอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557   [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 09:39:03]
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นและอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 ตามประกาศ 0051/2557 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้...
ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลในงาน The ASEAN Undergraduate Conference in Computing  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 09:45:44]
ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักศึกษาจากภาควิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน The ASEAN Undergraduate Conference in Computing ...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ICT ในการผ่านเข้ารอบเป็นตัวเเทนภาคใต้ในการแข่งกัน 2 รายการเพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศ   [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 09:49:26]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ในการประกวด THAILAND Mobilithon 2013 จัดโดย IBM ...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักกิจกรรมตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2556  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 09:49:55]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักกิจกรรมตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2556 นักศึกษาจะได้รับโล่เกียรติยศ...
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเคมี สาขาเคมีอินทรีย์ ที่ได้รับรางวัล Outstanding Poster ในงานประชุมวิชาการ PACCON 2014   [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 09:55:23]
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเคมี สาขาเคมีอินทรีย์ ที่ได้รับรางวัล Outstanding Poster ในงานประชุมวิชาการ PACCON 2014 ...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวนิตา ปานทอง ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 09:56:15]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวนิตา ปานทอง นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาชีวเคมี ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น เรื่อง “ เอนไซม์แลคเคสในน้ำเลี้ยงเชื้อรา Rigidoporus Microporus และความสามารถในการกำจัดสี ”...
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 10:00:25]
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยผ่านมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลในเวทีสภาวิจัยแห่ง (รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น) ประจำปี 2557   [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 10:06:31]
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยจากสถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 10:07:20]
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยจากสถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ กับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 special prize ในงาน “Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013”...
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีย์ ชูดำ ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมแบบโปสเตอร์  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 10:24:15]
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีย์ ชูดำ อาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 10:28:03]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ที่ได้รับรางวัลชมเชย โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13   [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 10:28:32]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT นางสาว มูณีเราะห์ มะนุง และนางสาวกุลธิดา ศรีสกุล ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เถกิง วงศ์ศิริโชติ เป็นที่ปรึกษา จากผลงานเรื่อง...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จากการประกวดโครงการรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร (Co-Curricular Activities)   [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 10:36:52]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จากการประกวดโครงการรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร (Co-Curricular Activities) ...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัย  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 10:43:39]
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัดชา คุ้มประยูร นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย...
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 10:45:50]
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยผ่านมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2556  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 10:46:09]
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2556...
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 10:47:12]
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยผ่านมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 349(5)/2556 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 ...
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2556  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 10:50:57]
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เรื่อง อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจำปี 2556...
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556  [ปรับปรุงล่าสุด 28/01/2016 10:53:14]
โดยมีการมอบโล่เกียรติคุณ เชิดชูเกียรติให้กับศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556 ในงานสังสรรค์ศิษย์เก่า ...คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน