Homeภาพกิจกรรมทั้งหมด

ค้นหาภาพกิจกรรม
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียดพอสังเขปคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับคณาจารย์และนักวิจัยจาก Okayama University ร่วมเจรจาหาความร่วมมือพร้อมสัมมนาพิเศษเเกนักวิจัยในคณะฯ
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับคณาจารย์จาก Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga หารือร่าง MOU
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ EdPEx
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดงานฟักทองเชื่อม เปิดตลาดรักษ์โลกและรักษ์สุขภาพ พร้อมอบรมทำอาหารฟรี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.ให้ความสนใจศึกษาดูงาน 5ส คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูงานระบบ QR_LIMS หน่วยเครื่องมือกลาง
หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับคณะดูงานจากบริษัทไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
อบรมบุคลากรที่รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์ ในการให้ข้อมูล Inbound/Outbound
โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส


จำนวนทั้งหมดมี 354 -- ทั้งหมดมี 36 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน