Homeภาพกิจกรรมทั้งหมด

ค้นหาภาพกิจกรรม
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียดพอสังเขปคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมงานประชุมเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาจุลชีววิทยาการแพทย์ ประจำปี 2561 จำนวนมาก
สัมภาษณ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาฯ รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมเพิ่มความรู้การใช้ Document Map ในการทำคู่มือ
กิจกรรมอบรมการจัดทำผลงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ลงนาม MOU ด้านนวัตกรรมและการวิจัยด้านบริการสุขภาพกับบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด
สัมภาษณ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาฯ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
ต้อนรับทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูงานด้านสารสนเทศและการจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนการรายงานผล EdPEx
ภาควิชาวท.วัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีครีนครินทรวิโรฒ
นักเรียน ม.ปลายทั่วประเทศให้ความสนใจประกวดคลิปวีดีโอศูนย์นาโน ส่งคลิปร่วมประกวดจำนวนมาก
โครงการค่าย SciSeed สานฝันคนพันธ์วิทย์


จำนวนทั้งหมดมี 307 -- ทั้งหมดมี 31 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน