Homeคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดอบรมให้ความรู้และสอนปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เมื่อเกิดอัคคีภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาและบุคลากร (อ่าน 226 ครั้ง)
 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย/วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงที่ถูกต้อง” ณ ห้อง L5 คณะวิทยาศาสตร์ และการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือชนิดต่างๆ บริเวณสนามประตูศรีตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์และการอนุรักษ์พลังงาน  ผศ.ดร.สวัสดี ยอดขยัน  กล่าวเปิดงานโดยในครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้เชิญวิทยากรคือ คุณองอาจ บุญล้วน หัวหน้าหน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยายให้ความรู้และสอนวิธีปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ซึ่งได้มีการซักซ้อมการเกิดอัคคีภัย พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก รวมไปถึงอาจารย์และบุคลากรของภาควิชา/หน่วยงาน/หลักสูตร เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ สำหรับการจัดอบรมให้ความรู้และสอนปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เมื่อเกิดอัคคีภัยนั้น ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมนี้เกิดขึ้นทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

คลิกชมภาพเพิ่มเติม

วันที่ลงข่าว : 04/09/2017 16:23:37
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน