Homeคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ครั้งที่ 1 เพื่อปลูกฝังวิทยาศาสตร์ให้กับน้องๆ ในพื้นที่ภาคใต้ (อ่าน 292 ครั้ง)
 

วันนี้ (4 กันยายน 2560) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ครั้งที่ 1 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปลายโดย เกิดขึ้นจากการที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสถาบันอุดมศึกษารวม ๒๐ แห่ง ได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสร้างทัศนคติที่ดีของเด็กต่อวิทยาศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กผ่านการลงมือทำการทดลองด้วยตนเอง โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ ผศ.ดร.ดร.เยาวภา สุขพรมา เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักเรียนและกล่าวเปิด 

สำหรับกิจกรรม เรียนรู้ตามฐานต่างๆ ประกอบด้วย 3 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 การสร้างภาพแบบเวกเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Inkscape ณ ห้อง Bsc 606, ฐานที่ 2 รถแข่งมหาสนุก ณ Bsc.ห้องกระจก, ฐานที่ 3 สกุชชี่ยางพารา ณ ห้องปฏิบัติการน้ำยาง ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 72 คน ได้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 24 คน เพื่อให้น้องๆ ร่วมกิจกรรมในแต่ละฐานได้ครบทุกคน

คลิกชมภาพเพิ่มเติม

วันที่ลงข่าว : 04/09/2017 16:40:20
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน