Homeคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ครั้งที่ 2 เพื่อปลูกฝังวิทยาศาสตร์ให้กับน้องๆ ในพื้นที่ภาคใต้ (อ่าน 211 ครั้ง)
 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ครั้งที่ 2 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปลายและนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ ผศ.ดร.ดร.เยาวภา สุขพรมา เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักเรียนและกล่าวเปิด

สำหรับกิจกรรม เรียนรู้ตามฐานต่างๆ ประกอบด้วย 6 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 สร้างสรรค์ The inside out ศึกษาส่วนประกอบภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง Bsc 0410, ฐานที่ 2 การจัดทำการ์ด ณ ห้อง Bsc 0604, ฐานที่ 3 ชมพิพิธภัณฑ์ ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี ฐานที่ 4 รอบรู้เรื่องโลหะ ณ ห้อง ML 206 และห้อง วท.333, ฐานที่ 5 DNA for life ณ ห้อง Bsc 0206 และฐานที่ 6 คณิตศาสตร์รอบตัว โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 188 คน และคุณครูผู้ควบคุม จำนวน 12 คน ซึ่งมีโรงเรียนดังนี้ โรงเรียนวัดท่าแซ โรงเรียนวิเชียรชม โรงเรียนวัดเขากลอย โรงเรียนคลองแดนวิทยา โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม และโรงเรียนกำแพงวิทยา ได้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้น้องๆ ร่วมกิจกรรมในแต่ละฐานได้ครบทุกคน

คลิกชมภาพเพิ่มเติม

วันที่ลงข่าว : 24/11/2017 10:44:57
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน