ระหว่างวันที่ 08/11/2561 - 10/11/2561 
The 8th International Conference on Applied Geophysics ...  
ระหว่างวันที่ 17/09/2561 - 18/09/2561 
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าประชุมthe 7th International Bioscience Conference 2018 (IBSC 2018)...  
ระหว่างวันที่ 16/08/2561 - 18/08/2561 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ...  
ระหว่างวันที่ 25/07/2561 - 26/07/2561 
อบรมเชิงปฎิบัติการขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ Advancd Surgical Skills for Exposure in Trauma (ASSET)...  
ระหว่างวันที่ 20/07/2561 - 20/07/2561 
ขอเชิญบุคลากรส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในเวทีนำเสนอ โครงการพัฒนางานคณะวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 12) ประจำปี 2561...  
ระหว่างวันที่ 13/07/2561 - 13/07/2561 
ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรที่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงการทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2561 ...  
ระหว่างวันที่ 05/07/2561 - 07/07/2561 
the 4th Asian Science Deans’ Summit 2018 ...  
ระหว่างวันที่ 04/07/2561 - 04/07/2561 
ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ Concept of glass and application for new materials...  
ระหว่างวันที่ 22/06/2561 - 22/06/2561 
อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการวัดและประเมินผลให้ได้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ...  
ระหว่างวันที่ 05/06/2561 - 05/06/2561 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เชิญบุคลากรร่วมกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก ...