ระหว่างวันที่ 31/07/2562 - 31/07/2562 
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคทางชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์จีโนมของแบคทีเรีย (Bacterial Genome Analysis Workshop)...  
ระหว่างวันที่ 25/07/2562 - 25/07/2562 
อบรมในหัวข้อ จิตวิทยาเพื่อก้าวทันนักศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงชนกานต์ ชัชวาลา ...  
ระหว่างวันที่ 23/07/2562 - 23/07/2562 
ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้าอบรมหัวข้อ พัฒนานักวิจัยโดยผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์...  
ระหว่างวันที่ 23/07/2562 - 23/07/2562 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเวทีนำเสนอโครงการพัฒนางานคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13...  
ระหว่างวันที่ 22/07/2562 - 22/07/2562 
ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการชี้แจงการกำหนดภาระงานบุคลากรสายวิชาการ (TOR สายวิชาการ)...  
ระหว่างวันที่ 13/07/2562 - 13/07/2562 
งาน Banburi PSU Science Night 2019 มนต์รักบานบุรี...  
ระหว่างวันที่ 05/07/2562 - 05/07/2562 
อบรมในหัวข้อ การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล โดยอาจารย์นิพัทธ์ กานตอัมพร ...  
ระหว่างวันที่ 24/06/2562 - 24/06/2562 
ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังแนวทางการของบประมาณภายใต้กระทรวงใหม่ ในหัวข้อ คณะวิทยาศาสตร์กับการของบประมาณเชิงยุทธศาสตร์...  
ระหว่างวันที่ 19/06/2562 - 19/06/2562 
กิจกรรม ในหัวข้อ แรงบันดาลใจ สร้างงาน สร้างสุข เน้นการจัดสรรเวลา สร้างผลงานเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ...  
ระหว่างวันที่ 27/05/2562 - 31/05/2562 
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 The Eighteenth Thailand Physics Olympiad (18th TPhO)...