รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์  
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา  (ปิดรับสมัคร 30/08/2562)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพฯ  (ปิดรับสมัคร 15/08/2562)
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา  (ปิดรับสมัคร 31/10/2562)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์  (ปิดรับสมัคร 09/08/2562)