รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา