Homeคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ครั้งที่ 1 (อ่าน 188 ครั้ง)
 

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ครั้งที่ 1 เพื่อปลูกฝังวิทยาศาสตร์ให้กับน้องๆ ในพื้นที่ภาคใต้

วานนี้ (4 กันยายน 2560) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ครั้งที่ 1 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปลายโดย เกิดขึ้นจากการที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสถาบันอุดมศึกษารวม ๒๐ แห่ง ได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสร้างทัศนคติที่ดีของเด็กต่อวิทยาศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กผ่านการลงมือทำการทดลองด้วยตนเอง โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ ผศ.ดร.ดร.เยาวภา สุขพรมา เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักเรียนและกล่าวเปิด...

อ่านต่อ : http://news.gimyong.com/article/5436

 
วันที่ลงข่าว : 05/09/2017 16:56:52
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน