Homeม.อ.ปิดโครงการการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ปี 60 ย้ำยางไทยจะพ้นวิกฤติ ต้องปลุกจิตสำนึก (อ่าน 148 ครั้ง)
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จับมือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดเวทีปิดโครงการ“การเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ปี 2560” ดึง 4 จังหวัดพื้นที่นำร่อง ขณะที่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ. ย้ำยางไทยจะพ้นวิกฤติ ต้องปลุกจิตสำนึกคนไทยใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพารา

วันนี้ (12 ก.ค. 60) เวลา 13.30 น. ที่ห้องสราญรมย์ เอ ชั้น 2 – เฟส 2 โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสุรชัย กลางพระเนตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “การเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ปี 2560” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

นายประสาทสุข นิยมราษฎร์ ผู้อำนวยการส่วนบริการธุรกิจอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการโครงการ “การเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ประจำปี 2560” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2559 จนปัจจุบัน ซึ่งถึงกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ และผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ คือ รองเท้าแตะเพื่อสุขภาพจากยางพารา ผลิตโดยบริษัท รับเบอส์อินโนเทค จำกัด นอกจากนั้นในโครงการได้ให้คำปรึกษาแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ทางด้านการเพิ่มศักยภาพในการลดต้นทุนการผลิต ลดของเสีย รวมถึงการเพิ่มยอดขาย...

อ่านต่อ : http://news.gimyong.com/article/4920

 
วันที่ลงข่าว : 18/09/2017 10:26:33
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน