Homeนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ม.อ. คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2559 (อ่าน 84 ครั้ง)
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว อาจารย์และนักวิจัยประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2559 โดยคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ซึ่งได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี จากผลงาน "จัดการอาหารสัตว์น้ำโดยใช้เทคโนโลยีของเอนไซม์ย่อยอาหาร" เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ..

อ่านต่อ : http://news.gimyong.com/article/2001

 
วันที่ลงข่าว : 11/10/2017 10:57:30
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน