Homeมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ (อ่าน 84 ครั้ง)
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) นำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 พร้อมอาจารย์ จำนวน 26 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา  โดย นายยงยุทธ ศรีวันทนียกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  และ นายมีลาภ โสขุมา Solution Architect  ร่วมบรรยายความรู้ด้านไอที และ นำเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559... (กรุงเทพธุรกิจ)

อ่านต่อ : http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/14245

 
วันที่ลงข่าว : 11/10/2017 11:00:38
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน