ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตนํ้าบริสุทธิ์คุณภาพสูง จำนวน ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ตั้งแต่วันที่ 05/11/2561 - 14/11/2561)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ตั้งแต่วันที่ 15/11/2561 - 15/12/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน  (ตั้งแต่วันที่ 15/11/2561 - 15/12/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง ML 204/1   (ตั้งแต่วันที่ 15/11/2561 - 15/12/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้มีพนักพิงแบบโพลีโพพิลีน จำนวน 2 ตัว  (ตั้งแต่วันที่ 15/11/2561 - 15/12/2561)