ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ตั้งแต่วันที่ 15/08/2562 - 15/09/2562)
ประกาศข้อมูลสาาะสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ตั้งแต่วันที่ 16/08/2562 - 16/09/2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 20 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ตั้งแต่วันที่ 14/08/2562 - 14/09/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องวัดการดูดกลืนแสงย่านอินฟาเรดแบบฟุเรียร์ทรานฟอร์ม (FT MID IR SYSTEM) จำนวน 1 งาน  (ตั้งแต่วันที่ 14/08/2562 - 14/09/2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายตู้สำหรับจัดเก็บสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 12U พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ตั้งแต่วันที่ 14/08/2562 - 14/09/2562)