ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องผสมสารละลาย (Vortex mixer) จำนวน 1 เครื่อง   (ตั้งแต่วันที่ 22/03/2562 - 22/04/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง   (ตั้งแต่วันที่ 22/03/2562 - 22/04/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อช็อคโกแลตนมเคลือบน้ำตาล ขนาด 40 กรัม จำนวน 45 ห่อ  (ตั้งแต่วันที่ 22/03/2562 - 22/04/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง Sp DNA Sequencing จำนวน 5 ตัวอย่าง   (ตั้งแต่วันที่ 22/03/2562 - 22/04/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 9,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง   (ตั้งแต่วันที่ 22/03/2562 - 22/04/2562)