ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 7 รายการ  (ตั้งแต่วันที่ 22/11/2560 - 22/02/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผนังกระจกโถงบันไดอาคารคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา จำนวน 1 งาน   (ตั้งแต่วันที่ 20/11/2560 - 20/12/2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 1 ชุด  (ตั้งแต่วันที่ 24/11/2560 - 24/12/2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด  (ตั้งแต่วันที่ 23/11/2560 - 23/12/2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณแรงตึงที่เกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อ จำนวน 1 ชุด  (ตั้งแต่วันที่ 23/11/2560 - 23/12/2560)