Homeข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ค้นหาข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คตู้แช่แข็ง จำนวน 1 ตู้   [ ตั้งแต่วันที่ 22/03/2562 - 22/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขย่าแบบขึ้นลง จำนวน 1 เครื่อง   [ ตั้งแต่วันที่ 22/03/2562 - 22/04/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงห้องน้ำและพื้นทางเดิน ศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ ตั้งแต่วันที่ 22/03/2562 - 22/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ รุ่น Q2612A จำนวน 2 กล่อง   [ ตั้งแต่วันที่ 22/03/2562 - 22/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกบมีชีวิต จำนวน 16 กิโลกรัม  [ ตั้งแต่วันที่ 22/03/2562 - 22/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ  [ ตั้งแต่วันที่ 22/03/2562 - 22/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ  [ ตั้งแต่วันที่ 22/03/2562 - 22/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ วัสดุเกษตร จำนวน 9 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ  [ ตั้งแต่วันที่ 22/03/2562 - 22/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ  [ ตั้งแต่วันที่ 22/03/2562 - 22/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 รายการ  [ ตั้งแต่วันที่ 22/03/2562 - 22/04/2562


จำนวนทั้งหมดมี 2160 -- ทั้งหมดมี 216 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  |คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน