Homeข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ค้นหาข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าวประกาศข้อมูลสาาะสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ ตั้งแต่วันที่ 16/08/2562 - 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ ตั้งแต่วันที่ 15/08/2562 - 15/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 6kVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง  [ ตั้งแต่วันที่ 14/08/2562 - 14/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายตู้สำหรับจัดเก็บสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 12U พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ ตั้งแต่วันที่ 14/08/2562 - 14/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องวัดการดูดกลืนแสงย่านอินฟาเรดแบบฟุเรียร์ทรานฟอร์ม (FT MID IR SYSTEM) จำนวน 1 งาน  [ ตั้งแต่วันที่ 14/08/2562 - 14/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 20 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ ตั้งแต่วันที่ 14/08/2562 - 14/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องแหล่งกำเนิดแสงสำหรับงานนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  [ ตั้งแต่วันที่ 13/08/2562 - 13/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างรื้อและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงเพาะชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ ตั้งแต่วันที่ 09/08/2562 - 09/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้สำหรับจัดเก็บสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 12U พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด  [ ตั้งแต่วันที่ 07/08/2562 - 07/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอะตอมมิก แอบสอบชั่น สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (AAS) จำนวน 1 งาน   [ ตั้งแต่วันที่ 07/08/2562 - 07/09/2562


จำนวนทั้งหมดมี 2729 -- ทั้งหมดมี 273 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  |คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน