Homeข้อมูลข่าวประกาศราคากลางทั้งหมด
ค้นหาข่าวประกาศราคากลาง
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าวรายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างรื้อและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงเพาะชำ จำนวน 1 งาน   [ ตั้งแต่วันที่ 06/08/2562 - 06/09/2562
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 20 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง  [ ตั้งแต่วันที่ 01/08/2562 - 01/09/2562
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างทำความสะอาดอาคาร คณะวิทยาศาสตร์  [ ตั้งแต่วันที่ 30/07/2562 - 30/08/2562
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 ชุด  [ ตั้งแต่วันที่ 27/06/2562 - 27/07/2562
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียน NML1  [ ตั้งแต่วันที่ 10/06/2562 - 10/07/2562
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 งาน  [ ตั้งแต่วันที่ 15/05/2562 - 15/06/2562
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจางปรับปรุงหลังคาทางเชื่อมระหวางอาคารฟิสิกส์และอาคาร BSC จำนวน 1 งาน  [ ตั้งแต่วันที่ 03/05/2562 - 03/06/2562
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง  [ ตั้งแต่วันที่ 23/04/2562 - 23/05/2562
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ BSc.0204   [ ตั้งแต่วันที่ 05/04/2562 - 05/05/2562
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจางปรับปรุงห้องเรียน NML1 จำนวน 1 งาน  [ ตั้งแต่วันที่ 01/04/2562 - 01/05/2562


จำนวนทั้งหมดมี 556 -- ทั้งหมดมี 56 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  |คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน