Homeข้อมูลข่าวประกาศราคากลางทั้งหมด
ค้นหาข่าวประกาศราคากลาง
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าวรายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการเช่าเครื่องมัลติฟังก์ชั่น 2 รายการ  [ ตั้งแต่วันที่ 26/09/2560 - 26/10/2560
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อวัสดุงานบานงานครัว จำนวน 2 รายการ  [ ตั้งแต่วันที่ 15/09/2560 - 16/10/2560
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ  [ ตั้งแต่วันที่ 31/08/2560 - 01/10/2560
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเสื้อยืดโปโลคอปก จำนวน 1,000 ตัว  [ ตั้งแต่วันที่ 31/08/2560 - 01/10/2560
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ  [ ตั้งแต่วันที่ 30/08/2560 - 30/09/2560
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อคอลัมน์สำหรับซื้อเครื่องโครมาโทกราฟแบบซึมผ่านเจล จำนวน 1 ชุด  [ ตั้งแต่วันที่ 23/08/2560 - 23/09/2560
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเตียงสแตนเลสสำหรับฉีดฟอร์มาลีนร่างอาจารย์ใหญ่พร้อมระบบดูดกลิ่น จำนวน 1 เตียง  [ ตั้งแต่วันที่ 23/08/2560 - 23/09/2560
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเครื่องขยายสัญญาณกระแสไฟฟ้าชนิดสัญญาณรบกวนต่ำ จำนวน 1 ชุด  [ ตั้งแต่วันที่ 23/08/2560 - 23/09/2560
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนในกล้ามเนื้อพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด  [ ตั้งแต่วันที่ 23/08/2560 - 23/09/2560
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ  [ ตั้งแต่วันที่ 23/08/2560 - 23/09/2560


จำนวนทั้งหมดมี 426 -- ทั้งหมดมี 43 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  |คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน