รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างรื้อและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงเพาะชำ จำนวน 1 งาน   (ตั้งแต่วันที่ 06/08/2562 - 06/09/2562)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 20 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง  (ตั้งแต่วันที่ 01/08/2562 - 01/09/2562)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างทำความสะอาดอาคาร คณะวิทยาศาสตร์  (ตั้งแต่วันที่ 30/07/2562 - 30/08/2562)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 ชุด  (ตั้งแต่วันที่ 27/06/2562 - 27/07/2562)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียน NML1  (ตั้งแต่วันที่ 10/06/2562 - 10/07/2562)