รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อรชุดเครื่องฉีดสารเข้าสู่เซลล์พร้อมชุดควบคุมการเคลื่อนที่แบบละเอียดภายใต้กล้อง จุลทรรศน์ (Microinjection set) จำนวน 1 ชุด  (ตั้งแต่วันที่ 04/12/2561 - 04/01/2562)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอแบบฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 ชุด  (ตั้งแต่วันที่ 27/11/2561 - 27/12/2561)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อชุดเครื่องฉีดสารเข้าสู่เซลล์พร้อมชุดควบคุมการเคลื่อนที่แบบละเอียดภายใต้กล้อง จุลทรรศน์ (Microinjection set) จำนวน 1 ชุด  (ตั้งแต่วันที่ 23/11/2561 - 23/12/2561)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อระบบกรองตัวทำละลายเพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์ (Solvent Purification System) จำนวน 1 ชุด  (ตั้งแต่วันที่ 22/11/2561 - 22/12/2561)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง จำนวน 1 ชุด  (ตั้งแต่วันที่ 19/11/2561 - 19/12/2561)