รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องระบบปรับอากาศห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง   (ตั้งแต่วันที่ 23/11/2560 - 23/12/2560)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร  (ตั้งแต่วันที่ 21/11/2560 - 21/12/2560)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเครื่องตรวจวัดสัญญาณทางเคมีไฟฟ้า (Potentiostat) จำนวน 1 ชุด  (ตั้งแต่วันที่ 10/11/2560 - 10/12/2560)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ BSc0204, BSc0205, BSc0206 และผนังชั้น 10 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (ตั้งแต่วันที่ 06/11/2560 - 06/12/2560)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน (rotary evaporator) จำนวน ๑ ชุด  (ตั้งแต่วันที่ 02/11/2560 - 02/12/2560)