รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง จำนวน 1 ชุด  (ตั้งแต่วันที่ 05/11/2561 - 05/12/2561)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเครื่องสเปกโทรอิเล็กโตรเคมีสทรี จำนวน 1 ชุด  (ตั้งแต่วันที่ 05/11/2561 - 05/12/2561)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ  (ตั้งแต่วันที่ 02/11/2561 - 02/12/2561)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างกันสาดหน้าอาคาร NML ฝั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน   (ตั้งแต่วันที่ 02/11/2561 - 02/12/2561)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำและท่อบำบัดน้ำเสีย อาคาร ML และอาคารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 1 งาน   (ตั้งแต่วันที่ 02/11/2561 - 02/12/2561)