รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการเช่าเครื่องมัลติฟังก์ชั่น 2 รายการ  (ตั้งแต่วันที่ 26/09/2560 - 26/10/2560)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อวัสดุงานบานงานครัว จำนวน 2 รายการ  (ตั้งแต่วันที่ 15/09/2560 - 16/10/2560)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ  (ตั้งแต่วันที่ 31/08/2560 - 01/10/2560)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเสื้อยืดโปโลคอปก จำนวน 1,000 ตัว  (ตั้งแต่วันที่ 31/08/2560 - 01/10/2560)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ  (ตั้งแต่วันที่ 30/08/2560 - 30/09/2560)