รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียน วท.1 วท.2 และวท.3   (ตั้งแต่วันที่ 16/03/2561 - 16/04/2561)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)   (ตั้งแต่วันที่ 28/02/2561 - 30/03/2561)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง   (ตั้งแต่วันที่ 28/02/2561 - 30/03/2561)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างซ่่อมแซมผนังภายนอกอาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร  (ตั้งแต่วันที่ 27/02/2561 - 29/03/2561)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ จำนวน 1 งาน  (ตั้งแต่วันที่ 27/02/2561 - 29/03/2561)