รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน  (ตั้งแต่วันที่ 16/07/2561 - 16/08/2561)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการรื้อและติดตั้งระบบแสงสว่างห้องเรียนและห้องบรรยาย NML1 NML2 NML3 NML301 และ NML401  (ตั้งแต่วันที่ 02/07/2561 - 02/08/2561)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมหน้าต่างห้อง NML214, NML314 และ NML414   (ตั้งแต่วันที่ 29/06/2561 - 29/07/2561)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าของระบบเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 งาน   (ตั้งแต่วันที่ 29/06/2561 - 29/07/2561)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจางเหมาบริการศึกษาดูงาน ณ UNIVERSITI SAINS MALAYSIA ประเทศมาเลเซีย  (ตั้งแต่วันที่ 28/06/2561 - 28/07/2561)