รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ B203 B309 B310 และ B311 จำนวน 1 งาน  (ตั้งแต่วันที่ 20/02/2562 - 20/03/2562)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจางปรับปรุงห้องน้ำและพื้นทางเดิน ศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ จำนวน 1 งาน  (ตั้งแต่วันที่ 13/02/2562 - 13/03/2562)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 รายการ  (ตั้งแต่วันที่ 11/02/2562 - 11/03/2562)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 15 ชุด  (ตั้งแต่วันที่ 01/02/2562 - 03/03/2562)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อชุดตัวกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ชุด  (ตั้งแต่วันที่ 17/01/2562 - 17/02/2562)