Homeคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับสภาคณบดีคณะวิทย์ฯ ในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 4/2560 (อ่าน 613 ครั้ง)
 

 

    สภาคณบดีวิทย์ฯเตรียมผลักดัน เรื่องการเพิ่มตำแหน่งการจ้างงานนักวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc) เพื่อใช้เป็นกลไกในการเชื่อมโยงงานวิจัยในมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรม new s-curve เพื่อตอบโจทย์การผลักดันเรื่องการใช้นวัตกรรมเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล รวมไปถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการทำวิจัยให้สูงขึ้นอีกด้วย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 4/2560 โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 29 สถาบัน โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติร่วมต้อนรับ

 

      ซึ่งในครั้งนี้ทางคณะได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ เปิดประธานและกล่าวเปิดงาน โดยมีศาสตราจารย์สุภา หารหนองบัว ประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) มอบของที่ระลึกในนาม สควทท. ให้กับประธานและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน

 

      สำหรับการประชุมประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 4/2560 ในครั้งนี้ ได้การบรรยายพิเศษในหัวข้ออุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้กับอุตสาหกรรมท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ บรรยายพิเศษ และและเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx โดยหัวหน้าหน่วยของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในตอนท้ายประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยกล่าวขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าภาพจัดการประชุม สควทท.ครั้งที่ 4/2560 ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นที่ประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

คลิกเพื่อเข้าชมภาพเพิ่มเติม

 

 
วันที่ลงข่าว : 14/09/2017 16:04:05
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน