Homeคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ลงพื้นที่บริการวิชาการโรงเรียนวัดท่าเเซ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ปลูกฝังความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมฐานความรู้ (อ่าน 356 ครั้ง)
 

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันายนที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดท่าเเซ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์แก่ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ปรากฎการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติ ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภา นายสมสิทธิ์ พรหมรักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเเซ นายสมพร ศรีวรรณ ให้การต้อนรับพร้อมคณะครู และนักเรียนกว่า 150 คน

      โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีตัวเเทนจากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมในรูปแบบเกมส์ฐาน โดยแบ่งเป็น 4 ฐาน ได้เเก่ ฐานเกมส์เศรษฐี โดยชุมนุมคณิตศาสตร์และสถิติ, ฐานจรวดน้ำ โดยชุมนุมฟิสิกส์, ฐานร่างกายมนุษย์และแมลงรอบตัวเรา นักศึกษาชุมนุมชีววิทยา และฐานการเปรียบเทียบวิตามินซีในผักและผลไม้ นักศึกษาชุมนุมเคมีสัมพันธ์ โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและทำกิจกรรมทุกฐาน พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติจริงพร้อมสรุปและอภิปรายผล โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนวัดท่าเเซ เป็นอย่างดีสำหรับการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ในการบริการวิชาการ ให้ความรู้เเก่ชุมชน โดยในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ทางคณะวิทยาศาสตร์ให้ความรู้เเก่นักเรียนโดยการลงพื้นที่ โดยครั้งต่อไปจะไปที่ไหนนั้น ติดตามข่าวสารได้ในช่องทางประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ครับ

 

 
วันที่ลงข่าว : 14/09/2017 16:09:05
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน