Homeคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. แสดงความยินดีกับนายปิยมิตร ท้วมศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017 (อ่าน 215 ครั้ง)
 

     มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้ดำเนินการคัดเลือก นิสิต นักศึกษา จากสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อมอบทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017 (Quality Youths Scholarship of The Year 2017) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทำผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


      โดยในครั้งนี้ มีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับคัดเลือกนั้นคือ นายปิยมิตร ท้วมศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี โดยผู้ที่ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017 จะได้รับมอบทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รวมถึงการบรรจุชื่อเข้าสู่ทำเนียบเกียรติยศ ทำเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017 เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างทีดีสืบไป คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนายปิยมิตร ท้วมศรี ด้วยครับ

 
วันที่ลงข่าว : 27/11/2017 15:23:41
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน