ข่าวประชาสัมพันธ์ News and Event
  • Picture 6
  • Picture 3
 

 

     ประกาศรายชื่อผู้แทนศูนย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562
 

สาขาวิชา

รายชื่อผู้แทนศูนย์
     เคมี    
   

นางสาวเปี่ยมรัก  ปราบพล

ธิดานุเคราะห์

เด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆษิต

ธิดานุเคราะห์

เด็กหญิงณิชา ฮาสุวรรณกิจ

ธิดานุเคราะห์

นายพงศ์พิสุทธิ์ สุขขัง

มอ.วิทยานุสรณ์

นายสุนทร แซ่ลิ่ม

แสงทองวิทยา

เด็กชายพสิษฐ์ เหล่าเท้ง

แสงทองวิทยา

     ฟิสิกส์   
   

เด็กชายศุภณัฏฐ อนันตชัยโสภณ

แสงทองวิทยา

เด็กชายพัสพันธ์ สงวนเชื้อ

แสงทองวิทยา

นายฑวัต ทวีศักดิ์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

นายกนก ศรีประทุมวงศ์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

นายณัฐกันต์ ตัณฑวณิช

ภูเก็ตวิทยาลัย

นายณฐนนท์ เบื้องบน

มอ.วิทยานุสรณ์

     ชีววิทยา
   

นายนราวิชญ์  จู่วัฒนาพงศ์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

เด็กหญิงปรีชญา นราประเสริฐกุล

ธิดานุเคราะห์

เด็กหญิงภารดี  พัฒนโกวิท

ธิดานุเคราะห์

นางสาวชัญญานุช อดิศรพงศ์พันธุ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

นายฐิติสุทธิ์ ศรีสุธาสินี

หาดใหญ่วิทยาลัย

นายธนกร ประไพสิทธิ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

     คณิตศาสตร์
   

นายณภัทร  เฉลิมวัย

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายทัตเทพ หลักเมือง

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายกายสิทธิ์ อุทัยรังษี

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายธนกฤต ร่มพฤกษ์

แสงทองวิทยาลัย

เด็กชายพิพิชชญะ ศรีดำ

นานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่

เด็กชายกันตภณ ตราหยก

ภูเก็ตวิทยาลัย

     คอมพิวเตอร์
   

นางสาววิชิตา ลีลาศรีสุนทร

ธิดานุเคราะห์

นายจิรายุวัฒน์ บุญจันทร์

มอ. วิทยานุสรณ์

นายณัฐวัฒน์ สมเศรษฐ์

มอ. วิทยานุสรณ์

เด็กชายกวิน รัตนพันธ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

นายกฤษณภัทร ชาติวัฒนา

หาดใหญ่วิทยาลัย

นายกตัญญู ธนูศิลป์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

   
     ระบบรับสมัครสอบออนไลน์