ปฏิทินดำเนินการ ค่าย 2 ประจำปี 2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 2  19 พฤศจิกายน 2562
 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าค่าย 2 ผ่านระบบออนไลน์  20-25 พฤศจิกายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 2  3 ธันวาคม 2562
 อบรมค่าย 2  28 กุมภาพันธ์ - 21 มีนาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้แทนศูนย์  เมษายน 2563
 

กำหนดการค่ายฝึกอบรมประจำศูนย์อบรม ค่าย 2/2562

       
สาขาวิชา ตารางค่าย วันอบรม วันเข้าที่พัก วันออกจากที่พัก
ฟิสิกส์ รายละเอียด 2-18 มี.ค.63 1 มี.ค.63 (ช่วงบ่าย) 19 มี.ค.63 (ช่วงเช้า)
เคมี รายละเอียด 29 ก.พ. - 17 มี.ค. 63 28 ก.พ.63 (ช่วงบ่าย)
18 มี.ค.63 (ช่วงเช้า)
ชีววิทยา รายละเอียด 2-20 มี.ค.63 1 มี.ค.63 (ช่วงบ่าย) 21 มี.ค.63 (ช่วงเช้า)
คอมพิวเตอร์ รายละเอียด 2-17 มี.ค.63 1 มี.ค.63 (ช่วงบ่าย) 18 มี.ค.63 (ช่วงเช้า)
คณิตศาสตร์ รายละเอียด 3-19 มี.ค.63 2 มี.ค. 63 (ช่วงบ่าย) 19 มี.ค. 63 (ช่วงเช้า)