ระเบียบการเข้าค่ายสำหรับนักเรียนค่าย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ผู้เข้าค่ายจะต้องปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบการเข้าค่ายอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1.   ความประพฤติของนักเรียนค่ายในระหว่างฝึกอบรมฯ
  ความประพฤติของนักเรียนค่ายในระหว่างฝึกอบรมฯ เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกและพิจารณาเป็นผู้ผ่าน
  การคัดเลือก ห้ามนักเรียนออกจากค่ายระหว่างการอยู่ค่าย หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามทางค่ายจะพิจารณาให้นักเรียน
  ออกจากค่ายได้ทันที  
2.   การจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายนักเรียนค่ายฯ (คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์)
  2.1 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายนักเรียนค่ายฯ
    -  ค่าย 1 จำนวน  2,200.- บาท/คน
    -  ค่าย 2 จำนวน  2,200.- บาท/คน
  2.2 การหักค่าเบี้ยเลี้ยง ดังนี้
    -  ขาด/ลา    1/2 วัน (ลาช่วงเช้า หัก 80.- บาท ลาช่วงบ่าย หัก 40.-บาท)
    -  ขาด/ลา      1 วัน   หัก  120.-
  2.3  กำหนดการจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักเรียนค่าย
     ครั้งที่  1          วันศุกร์ที่ 1  ของสัปดาห์
     ครั้งที่  2          วันศุกร์ที่ 2  ของสัปดาห์
     ครั้งที่  3          วันสุดท้ายของกิจกรรมค่ายฯ
3.

การแต่งกาย
      การเรียนการสอนวิชาการแต่งกายชุดนักเรียน(ห้ามสวมรองเท้าแตะ) หรือ
      ชุดกีฬาสีของโรงเรียน(ต้องเป็นชุดที่มีแขนเสื้อ มีปก และไม่ใช่ขาสั้น ห้ามสวมรองเท้าแตะ)  

4.  อุปกรณ์
        ควรนำหน้ากากอนามัยมาใช้ให้เพียงพอตลอดค่าย
        ควรนำโคมไฟส่องสว่าง กรณีกังวลเรื่องที่พักมีแสงไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ  
 
        ไม่ควรนำของมีค่ามาใช้ระหว่างการอยู่ค่าย เช่น Notebook เนื่องจากอาจสูญหายได้     
5.   การเข้าชั้นเรียน 

    -   การเข้าชั้นเรียนสายได้ไม่เกิน 10 นาที  หากนักเรียนมาหลังจากเวลาที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้ลงชื่อ  และจะปรับเบี้ยเลี้ยงครึ่งวัน 
    -   การลา  หรือขาด   การอบรมค่ายฯ   ได้ไม่เกิน  3  วัน หรือเหลือเวลาเข้าค่ายอย่างน้อย 80% จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตร และได้รับพิจารณาให้เข้าสอบเพื่อเข้าค่ายถัดไป  ทั้งนี้การลา นักเรียนต้องมีหนังสือใบลาส่งประธานสาขาวิชา
หากลากิจ/ป่วย หรือขาด เกินกำหนด จะไม่มีสิทธิ์สอบและไม่ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมค่ายฯ

6.

การเข้าหอพักของนักเรียนค่ายฯ
นักเรียนทุกคนต้องเข้าพักในหอพักของทางผู้จัดค่ายจัดให้เท่านั้น โดยจะต้องเข้าพักตาหมายเลขห้องที่ระบุ ห้ามย้ายห้อง
ทั้งนี้จะมีพี่เลี้ยงค่ายตรวจสอบการเข้าพักค่ายตลอดการเข้าค่าย หากไม่ปฏิบัติตามจะได้รับทลงโทษตามข้อ 1   ให้นักเรียนค่ายฝึกอบรมฯ
ทุกคนตระหนักในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และหน่วยงานหอพักซึ่งให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่งต่อ
ค่ายฝึกอบรมฯ และให้นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบข้อปฏิบัติของหอพักโดยเคร่งครัด
กรณีพัก โรงแรมหรืออพาร์ทเม้นท นอกมหาวิทยาลัยทางผู้จัดค่ายจะจัดรถรับ-ส่งตามตารางรถ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง