ระเบียบการเข้าค่ายสำหรับครูสังเกตการณ์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ผู้เข้าค่ายจะต้องปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบการเข้าค่ายอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. การเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมฯ
1.1   ขอให้ครูเข้าร่วมได้เต็มเวลา หรือ เสนอชื่อครูเข้าร่วมตามหัวข้อที่สนใจ แต่ทั้งนี้คณะฯ สนับสนุนค่าเดินทาง
       ไม่เกิน 2 คน กรณีเกินโควต้าจากที่กำหนดให้การสนับสนุน  คณะกรรมการฯ  จะพิจารณาการอีกครั้ง
1.2   การเข้าร่วมค่ายเกิน 80%  จะได้รับเกียรติบัตร “ผ่านการเข้าร่วมค่าย....”
1.3   หากประสงค์เข้าทดสอบความรู้ และผ่านเกณฑ์พิจารณาจากคณะกรรมการฯ จะได้รับเกียรติบัตร  
       “เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้จากค่าย.....”
1.4   หากตอบรับเข้าร่วมค่ายแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าค่ายได้ตามที่แจ้งคณะฯ ขอเรียกเก็บค่าที่พักจากผู้เข้าพัก
       ที่แจ้งชื่อเข้าร่วมตามวันคงเหลือที่ไม่ได้เข้าพัก (ส่วนต่างของวันที่ไม่สามารถเข้าพักได้) เนื่องจากคณะฯ
       ต้องชำระค่าที่พักทั้งหมดก่อนการเข้าพัก ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ซึ่งหากไม่มีการเข้าพักตามจริง
       จะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ และหากแจ้งวันเข้าพักน้อยกว่าวันที่เข้าพักจริง
       คณะฯจะไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าที่พักส่วนเกินให้
2. การจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายครูสังเกตการณ์ (คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์)
 • 2.1  จำนวน  200.- บาท/คน/วัน  หักค่าอาหารว่าง 25.-/วัน คงเหลือที่ได้รับจริง 175.- บาท/วัน
  2.2  จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง  เฉพาะวันและช่วงเวลา(เช้า-บ่าย) ที่เข้าจริงโดยยึดการลงชื่อเป็นสำคัญ 
  2.3  กรณีครูสังเกตการณ์เข้าร่วมค่ายฯ ตลอดค่าย  จะพิจารณาจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้ในวันหยุด/
         วันศึกษาด้วยตนเองและวันสอบของนักเรียน
  2.4  กำหนดการจ่ายเบี้ยเลี้ยงของครูสังเกตการณ์
             ครั้งที่  1          วันศุกร์ที่ 1  ของสัปดาห์
             ครั้งที่  2          วันศุกร์ที่ 2  ของสัปดาห์
             ครั้งที่  3          วันสุดท้ายของกิจกรรมค่ายฯ
       (อาจเปลี่ยนแปลงวันจ่ายเบี้ยเลี้ยงตามข้อตกลงของสาขาวิชา  ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแรก ของการจัดค่าย)
  2.5 ค่าเดินทาง  ไม่เกิน 2 คน/โรงเรียน
 •            จังหวัดสงขลา                ไป-กลับ   200.-/คน
             จังหวัดตรัง                   ไป-กลับ   300.-/คน
             จังหวัดพังงา                  ไป-กลับ   500.-/คน
             จังหวัดกระบี่และภูเก็ต          ไป-กลับ   840.-/คน
3. ที่พักคณะจัดให้ 
ครูที่ประสงค์เข้าพัก ที่คณะฯ จัดให้ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจ