โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา 
ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ศูนย์ส่วนภูมิภาคของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จะจัดการฝึกอบรมนักเรียนในระดับชั้นไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั่วประเทศ ที่มีความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้ความสามารถใกล้เคียงมาตรฐานสากล และเป็นการเตรียมการคัดเลือกนักเรียนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการกับนานาประเทศ โดยจะจัดฝึกอบรม 5 สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับผิดชอบโรงเรียนในจังหวัด สงขลา ตรัง กระบี่ พังงา และ ภูเก็ต มีหน้าที่
คัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เข้าค่ายฝึกอบรมแต่ละสาขาวิชา

การเข้าค่ายฝึกอบรมจะจัด 2 ครั้ง (2ค่าย) ดังนี้           

    
ค่ายที่ 1 จัดประมาณเดือน ตุลาคมของทุกปี อบรม 35 คนต่อศูนย์อบรมดังนี้
สาขาวิชา ศูนย์อบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย1 ปีการศึกษา 2561
ศูนย์ สอวน. ศูนย์โรงเรียนที่ 1 ศูนย์โรงเรียนที่ 2
 เคมี    อํามาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัดตรัง
 ฟิสิกส์    มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สภาราชินี ตรัง จังหวัดตรัง
 ชีววิทยา    ภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต  หาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
 คณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์  มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  
 คอมพิวเตอร์    สตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  

    ค่ายที่ 2 จัดประมาณเดือน มีนาคมของทุกปี อบรม 5 สาขาวิชา โดยคัดเลือกจากผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 ให้เหลือจำนวนผู้เข้าค่าย ดังนี้
สาขาวิชา ศูนย์ สอวน. จำนวนผู้เข้าค่าย
 เคมี / ฟิสิกส์ / ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์  30 คน / สาขาวิชา
 คณิตศาสตร์ / คอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์  20 คน / สาขาวิชา

    
และคัดเลือกผู้แทนจากค่าย 2 ให้เหลือสาขาวิชาละ 6 คน เพื่อแข่งขันในระดับประเทศต่อไป