คุณสมบัติของผู้สมัคร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       1. ผู้สมัครจะต้องกําลังศึกษาในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด ดังนี้สงขลา ตรัง กระบี่ พังงา หรือ ภูเก็ต
       2. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
 เคมี / ชีววิทยา / ฟิสิกส์  กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาที่ 3-5
 คณิตศาสตร์ / คอมพิวเตอร์  กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-5
       3. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนดังนี้
          3.1 ได้รับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา 2 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 3.00  
          3.2 ได้รับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 3.00  

        3.3 ในกรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 3.1 ขณะศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาจะต้องได้รับรางวัล จากการประกวด 
              หรือแข่งขันตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
              3.3.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับประเทศ หรือระดับภาค
              3.3.2 การสอบแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ หรือระดับเขต      
              3.3.3 การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

      4. มีสัญชาติไทย และมีความรับผิดชอบ/ความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดีมีบุคลิกภาพเหมาะสม
      5. มีความตั้งใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดูแลตนเองได้และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
      6. ผู้เข้าอบรมต้องเข้าพักในที่พักที่ศูนย์อบรมจัดให้เท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ระบุจะถือว่า สละสิทธิ์การเข้าค่ายทันที
      7. ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ