เหรียญรางวัลระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ที่ รายชื่อผู้แทนศูนย์ โรงเรียน สาขาวิชา เหรียญรางวัล กำหนดการและสถานที่แข่งขัน
1 นางสาวพานเพชร พิเชฐสินธุ์ ธิดานุเคราะห์ เคมี เหรียญเงิน 10-14 มิ.ย.62 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 เด็กชายวริศ จรัสปรีดาลาภ แสงทองวิทยา เคมี เหรียญเงิน 10-14 มิ.ย.62 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 เด็กหญิงกนก ศิริลัภยานนท์ ธิดานุเคราะห์ เคมี เหรียญทองแดง 10-14 มิ.ย.62 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 เด็กชายภาวิต แก้วนุรัชดาสร แสงทองวิทยา เคมี เหรียญทองแดง 10-14 มิ.ย.62 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 นายออมทรัพย์ ลีลาประเสริฐศิลป์ แสงทองวิทยา เคมี เหรียญทองแดง 10-14 มิ.ย.62 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 เด็กชายภูริพงษ์ ลิ้มสุชาติ หาดใหญ่วิทยาลัย เคมี เหรียญทองแดง 10-14 มิ.ย.62 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 เด็กชายปุณยธร ทวีศักดิ์ ภูเก็ตวิทยาลัย ฟิสิกส์ เหรียญเงิน 27-31 พ.ค. 62 ณ ม.สงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่
8 นายสิทธา วงศ์ปริยากร บูรณะรำลึก ฟิสิกส์ เหรียญทองแดง 27-31 พ.ค. 62 ณ ม.สงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่
9 นายพงศ์พิสุทธิ์ สุขขัง มอ. วิทยานุสรณ์ ฟิสิกส์ เหรียญทองแดง 27-31 พ.ค. 62 ณ ม.สงขลานครนิทร์ วข.หาดใหญ่
10 นายสุวิทัส กัลยา แสงทองวิทยา ฟิสิกส์ เหรียญทองแดง 27-31 พ.ค. 62 ณ ม.สงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่
11 เด็กหญิงพลอยภัสสร ถิรจิตโต ธิดานุเคราะห์ ชีววิทยา เหรียญทอง 6-10 เม.ย.62 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
12 นายเชาวนนท์ รักษ์ชูชีพ จภ. ตรัง ชีววิทยา เหรียญทองแดง 6-10 เม.ย.62 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
13 นายภัทรนันท์ พิบูลย์ จภ. ตรัง ชีววิทยา เหรียญทองแดง 6-10 เม.ย.62 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
14 นายพุฒิเมธ เลขะกุล พรหมอินทร์ แสงทองวิทยา ชีววิทยา เหรียญทองแดง 6-10 เม.ย.62 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
15 นางสาววิศรุตา แก้วหัวไทร หาดใหญ่วิทยาลัย ชีววิทยา เหรียญทองแดง 6-10 เม.ย.62 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
16 เด็กชายวุฒิพงศ์ จงเจริญสันติ แสงทองวิทยา คณิตศาสตร์ เหรียญเงิน 18-22 พ.ค.62 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
17 นางสาวพัทธ์ธีรา ธัญสิริพิชญากร จภ. ตรัง คณิตศาสตร์ เหรียญทองแดง 18-22 พ.ค.62 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
18 เด็กชายพชร อัศวผดุงสิทธิ์ แสงทองวิทยา คณิตศาสตร์ เหรียญทองแดง 18-22 พ.ค.62 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
19 นางสาวชญาภา บุญชูมณี หาดใหญ่วิทยาลัย คณิตศาสตร์ เหรียญทองแดง 18-22 พ.ค.62 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
20 เด็กหญิงกชพรรณ หิรัณยรัศมีวงศ์ ธิดานุเคราะห์ คอมพิวเตอร์ เหรียญทองแดง 4-7 มิ.ย.62 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
21 นายธนวัฒน์ ผลเกิด ภูเก็ตวิทยาลัย คอมพิวเตอร์ เหรียญทองแดง 4-7 มิ.ย.62 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา