ระเบียบการเข้าสอบ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา ตรวจกระดาษคําตอบ หรือถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ ดังนี้

        การแต่งกาย
          ชุดนักเรียนประจําสถาบันการศึกษาที่สังกัด

         ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
1. ผู้สมัครสอบกรอกข้อมูล เลขประจําตัวสอบและเลขที่นั่งสอบ ที่ได้จากเว็บไซต์ลงในใบสมัครส่วนที่ 1 ที่ผู้สมัครสอบเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ และในวันสอบเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวนักเรียน หากไม่มี หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนำไปแสดงในวันสอบจะหมดสิทธิ์เข้าสอบ
2. การเข้าสอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ตามรายวิชาดังนี้
                      เวลา 09.00-12.00 น. ผู้เข้าสอบวิชา ชีววิทยา คณิตศาสตร์
                      เวลา 13.30-16.30 น. ผู้เข้าสอบวิชา เคมีคอมพิวเตอร์และฟิสิกส์
โดยเข้าสอบ ณ ศูนย์สอบสอวน. ประจําจังหวัดที่ตนสมัคร ดังนี้
                      จังหวัดกระบี่ คือ โรงเรียนอํามาตย์พานิชนุกูล
                      จังหวัดตรัง  คือ โรงเรียนวิเชียรมาตุ
                      จังหวัดพังงา คือ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
                      จังหวัดภูเก็ต คือ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
                      จังหวัดสงขลา คือ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
3. ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 45 นาที
4. เข้าแถวเพื่อเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 10 นาทีและเข้าสอบเฉพาะสาขา (สาขาที่สมัครสอบเพียง 1 สาขาวิชา)
5. ผู้เข้าสอบใช้ปากกาหมึกสีน้ำเงิน หรือสีดํา ในการทําข้อสอบอัตนัย และใช้ดินสอ 2B ขึ้นไป ในการฝนขอสอบปรนัยลง
กระดาษคําตอบคอมพิวเตอร์ หากไม่ปฏิบัติตามที่ระบุจะไม่พิจารณาตรวจให้คะแนน
6. อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นําเข้าห้องสอบได้แก่ ปากกาหมึกดํา หรือหมึกน้ำเงิน (สําหรับเขียนตอบ) ดินสอ2B ยางลบ น้ำยาลบ คําผิด ไม้บรรทัดที่ไม่มีสูตรใดๆ ไม่อนุญาต ให้นํากระดาษทุกชนิด เครื่องคิดเลข เครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้า ห้องสอบ ผู้ที่นำเข้าห้องสอบจะถือว่าจงใจทุจริตในการสอบ
7. ห้ามขีดเขียนข้อความใด ๆ ในบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ ตามตัวผู้เข้าสอบ หรือสิ่งอื่นใดที่ผู้เข้าสอบนําติดตัวเข้ามาสอบ
มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ
8. ห้ามยืมอุปกรณ์เครื่องเขียนใด ๆ ในขณะที่การสอบ
9. ถ้ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใด ๆ กรรมการคมสอบจะบันทึกไว้ที่กระดาษคําตอบ และจะไม่พิจารณาตรวจกระดาษคําตอบ
10. ไม่อนุญาตให้ผสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลากําหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 15 นาทีและไม่อนุญาตใหออกจากห้องสอบ ภายใน 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบ
11. ห้ามผู้เข้าสอบส่งกระดาษคําตอบด้วยตนเอง เมื่อต้องการส่งให้ยกมือแจ้งกรรมการคุมสอบ ขณะหมดเวลา ห้ามผู้เข้าสอบ ออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบ จะได้เก็บกระดาษคําตอบของผู้สอบนั้นไปจากโต๊ะที่นั่งสอบแล้ว
12. ห้ามนําข้อสอบออกจากห้องสอบ
13. กรณีผู้เข้าสอบฝนรหัสในกระดาษคําตอบไม่ถูกต้องจะไม่พิจารณาตรวจข้อสอบ
14. กระดาษคําตอบคอมพิวเตอร์และรหัสวิชา ดังนี้
วิชาชีววิทยา รหัสวิชา 01 วิชาเคมี /รหัสวิชา 05 วิชาฟิสิกส์ /รหัสวิชา 03 วิชาคอมพิวเตอร์ /
รหัสวิชา 04 วิชาคณิตศาสตร์ (วิชาคณิตศาสตร์จะไม่มีกระดาษคําตอบคอมพิวเตอร์)

 

 

            ตัวอย่างกระดาษคําตอบ ชื่อ นายคิดดีทําดี เลขประจําตัวสอบ 59156 สอบวิชาชีววิทยา ให้ฝนลงกระดาษคําตอบดังนี้

                   


หมายเหตุ : ห้ามทุจริตในการสอบโดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนจะถูกตัดสทธิทธิ์ในการสอบครั้งนี้และถูกตัดสิทธิ์การสมัครเข้าร่วมค่ายตลอดไป