ศูนย์สอบและศูนย์อบรม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         โรงเรียนศูนย์สอบ หมายถึงโรงเรียนที่จัดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าค่าย 1 โดยนักเรียนจะต้องสอบในจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่เท่านั้น ตามตารางดังนี้
 จังหวัดกระบี่   อํามาตย์พานิชนุกูล
 จังหวัดสงขลา  หาดใหญ่วิทยาลัย
 จังหวัดภูเก็ต  ภูเก็ตวิทยาลัย
 จังหวัดตรัง  วิเชียรมาตุ
 จังหวัดพังงา  ดีบุกพังงาวิทยายน

          โรงเรียนศูนย์อบรมค่าย 1 หมายถึงศูนย์ที่รับผิดชอบจัดอบรมค่าย 1 โดยคัดเลือกจากผู้สมัครสอบ ตามตารางดังนี้
สาขาวิชา ศูนย์อบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย1 ปีการศึกษา 2561
ศูนย์ สอวน. ศูนย์โรงเรียนที่ 1 ศูนย์โรงเรียนที่ 2
 เคมี    อํามาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัดตรัง
 ฟิสิกส์    มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สภาราชินี ตรัง จังหวัดตรัง
 ชีววิทยา    ภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต  หาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
 คณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์  มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  
 คอมพิวเตอร์    สตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  

 

       ศูนย์อบรมค่าย 2 ทุกสาขาวิชาจัดอบรม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยคัดเลือกจากผู้สมัครสอบ