สถานะการสมัคร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         การตรวจสอบสถานะการสมัคร จะสามารถตรวจสอบได้หลังจากผู้สมัครส่งหลักฐานค่าสมัครยังโรงเรียนศูนย์สอบแล้ว ประมาณ 1 สัปดาห์ โดยดำเนินการดังนี้
              1. เข้าเมนู "ตรวจสอบชำระเงินการสมัครและเลขประจำตัวสอบ" ดังรูป
              
              2. เลือกชื่อผู้สมัคร และกรอกเลขบัตรประชาชน เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัคร