ขั้นตอนการสมัคร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 สมัครผ่านระบบออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทางเว็บไซต์ www.sci.psu.ac.th/olympiccamp โดยกดหัวข้อ “ฟอร์มรับสมัครตามศูนย์” โดยเลือกจังหวัดศูนย์สอบในเขตที่ตั้งโรงเรียน เท่านั้น
2 ผู้สมัคร มีสิทธิ์เลือกสอบได้ไม่เกิน 2 วิชา โดยแต่ละวิชา สามารถเลือกศูนย์อบรมได้ไม่เกิน 2 ลำดับ   (ถ้ามี)  ซึ่งการสอบแต่ละวิชาจะต้องมีเวลาสอบที่ไม่ตรงกัน ตามตารางเวลาสอบดังนี้            

รายวิชา

เวลาสอบ

ชีววิทยา / คณิตศาสตร์

09.00-12.00 น. (3 ชั่วโมง)

เคมี / คอมพิวเตอร์ / ฟิสิกส์

13.30 – 16.30 น. (3 ชั่วโมง)

3 หากต้องการสมัคร 2 วิชาจะต้องทำการสมัคร 2 ครั้ง (แยกการสมัครของแต่ละวิชา)
4 ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลใบสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ ตามสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครสอบ โดยต้องมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชานั้น (ตามข้อ 2)  ทั้งนี้การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อมุมบนขวาของใบสมัครปรากฏเลขที่ลำดับการสมัคร ตามตัวอย่าง เอกสารแนบท้าย 1
5 หากดำเนินการสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใดๆได้ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัคร ให้ติดต่อโรงเรียนศูนย์สอบ เพื่อลบใบสมัครฉบับเดิมในสาขาที่ต้องการแก้ไข และให้ผู้สมัครทำการสมัครใหม่ โดยจะต้องดำเนินการทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จก่อนปิดรับสมัคร
6 ผู้สมัครจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สอบ ภายหลังปิดรับสมัครแล้ว
7 กรณีพิมพ์ใบสมัครภายหลัง ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัคร/ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน จากเมนู “ตรวจสอบชำระเงินการสมัครและเลขประจำตัวสอบ” ทั้งนี้ ผู้สมัครควรตรวจสอบ สถานะการชำระเงินหลังปิดรับสมัครภายใน 1 สัปดาห์
8 หลังสมัครเสร็จสิ้นให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร พร้อมทำการโอนเงินเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร     คนละ 100.- บาทต่อ 1 วิชา โดยส่งหลักฐานการชำระเงินยังโรงเรียนศูนย์สอบ หรือโรงเรียนที่กำลังศึกษาเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการส่งหลักฐานยังโรงเรียนศูนย์สอบต่อไป (ผู้สมัครจะต้องเก็บใบสมัครส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐาน และส่งเอกสารใบสมัครอีก 2 ส่วน  พร้อมหลักฐานการโอนเงิน ให้โรงเรียนศูนย์สอบ)
9 โรงเรียนสามารถรวบรวมใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจากโรงเรียนของท่าน ส่งโรงเรียนศูนย์สอบให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ในเวลาราชการ
10 หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบและตัดสิทธิ์การสมัครสอบในปีถัดไป