แมลงน้ำที่พบในจังหวัดสงขลา

วงศ์ Aeshnidae


ลำดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ (Eng) ชื่อสามัญ (Th)
1 Anax guttatus (Burmeister, 1839) Common Green Skimmer แมลงปอยักษ์เขียวธรรมดา

<< รายชื่อวงศ์ แมลงน้ำ >>

 

 

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี