สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ที่พบในจังหวัดสงขลา

วงศ์ Megophryidae


ลำดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ (Eng) ชื่อสามัญ (Th)
1 Leptobrachium hendricksoni Taylor, 1962 Spotted Litter Frog อึ่งกรายลายจุด
2 Leptobrachium smithi Matsui, Nabhitabhata, and Panha, 1999 Smith's Litter Frog อึ่งกรายลายเลอะ
3 Megophrys nasuta (Schlegel, 1837) Long Nosed Horned Frog อึ่งกรายหัวแหลม

<< รายชื่อวงศ์ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก >>

 

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี