เอกสารอ้างอิง

กรมแผนที่ทหาร. 2533. แผนที่จังหวัดสงขลา ระวาง 5123 III.

กรมแผนที่ทหาร. 2541. แผนที่จังหวัดสงขลา ระวาง 5123 III.

กรมป่าไม้. 2542. พันธุ์ไม้ป่าชายเลนในประเทศไทย. 156 หน้า.

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. เข้าถึงจาก http://www.deqp.go.th. [กันยายน 2549]

กรมอุทกศาสตร์. 2549. เข้าถึงจาก http://www.navy.mi.th [กันยายน 2549]

จินตนา ปลาทอง. 2541. สถานภาพป่าชายเลนในภาคใต้ของประเทศไทย. 152 หน้า.

นพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์, อำนาจ ศิริเพชร และยุทธนา ราญฎร. 2539. การสำรวจแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง. เอกสารวิชาการฉบับที่1. ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง. กรมประมง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 27 หน้า.

ไมตรี สุดเรือง. 2546. คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องป่าชายเลน. วิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. หน้า 174-352

วารินทร์ พิศโหมก. เข้าถึงจาก http://www.talaythai.com [กันยายน 2549]

วิจารณ์ มีผล. 2540. ลักษณะโครงสร้างของป่าชายเลนคลองพะวงและคลองอู่ตะเภา บริเวณทะเลสาบสงขลา.

ในคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชายเลนแห่งชาติ สำหนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. การสัมมนาระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “การจัดการและการอนุรักษ์ป่าชายเลน : บทเรียนในรอบ 20 ปี. 25-28 สิงหาคม 2540. ณ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.

สนิท อักษรแก้ว. 2542. ป่าชายเลน...นิเวศวิทยาและการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ. 277 หน้า.

สนิท อักษรแก้ว. 2534. ป่าชายเลน. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 26 หน้า.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2548. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เล่ม 4 ทรัพยากรป่า-ประมง-การใช้ที่ดิน-พลังงาน. ห้างหุ้นส่วยจำกัด สามัญนีโอ พ้อยท์. หาดใหญ่. 221 หน้า.

เสาวภา อังสุภานิช. 2537. เอกสารคำสอน วิชานิเวศวิทยาชายฝั่ง (Coastal Ecology). 229 หน้า.

Ilka C. Feller and Marsha Sitnik. 1996. Mangrove ecology workshop manual. p 145.

Lewmanomont, K., S. Deetae and V. Srimanobhas. 1996. Seagrass of Thailand. In J. Kuo, R.C. Phillips, D.I. Walker and H. Kirkman (eds). Seagrass Biology: Proceedings of an International Workshop, 25-29 january 1996. Rottnest Is., Western Australia, pp.21-26.

Seaweed and Seagrass research unit. Excellent Centre for Biodiversity of Pininsular Thailand. PSU.

UNEP. 2547. ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เล่มที่ 3. UNEP GEF Project on Reversing Environmental Degradation Trends in the South China Sea and Gulf of Thailand. 87 หน้า

http://www.animaldiversity.ummz.umich.edu [กันยายน 2549]

http://www.botgard.ucla.edu [กันยายน 2549]

http://www.dep.state.fl.us [กันยายน 2549]

http://www.doae.go.th [กันยายน 2549]

http://www.dnp.go.th [กันยายน 2549]

http://www.ds.ac.th [กันยายน 2549]

http://www.eart-h.com [กันยายน 2549]

http://www.enature.com [กันยายน 2549]

http://www.fisheries.go.th [กันยายน 2549]

http://www.geocities.com [กันยายน 2549]

http://www.greenworld.or.th [กันยายน 2549]

http://www.huso.buu.ac.th [กันยายน 2549]

http://www.imagedb.calsnet.arizona.edu [กันยายน 2549]

http://www.kanchanapisek.or.th [กันยายน 2549]

http://www.koratzoo.or.th [กันยายน 2549]

http://www.lesaproject.com [กันยายน 2549]

http://www.nervouswaterhawaii.com [กันยายน 2549]

http://www.skn.ac.th [กันยายน 2549]

http://www.songkhla.thaiwell.com [กันยายน 2549]

http://www.talaythai.com [กันยายน 2549]

http://www.techno.obec.go.th [กันยายน 2549]

http://www.tidso.com [กันยายน 2549]

http://www.trenature.com [กันยายน 2549]

http://www.ukonline.co.uk [กันยายน 2549]

http://www.unseentourthailand.com [กันยายน 2549]

http://www.vietnamnet.vn [กันยายน 2549]

http://www.wettropics.gov.au [กันยายน 2549]

http://www.yupparaj.ac.th [กันยายน 2549]

ระบบนิเวศป่าชายเลน

 

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี