ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    :: กิจกรรมทั้งหมด ::


21 มีนาคม 2562 ::ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุธิตา ชูสว่าง ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ::


15 มีนาคม 2562 : นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับวิทยาเต ประจำปีการ พ.ศ. 2562


6 กุมภาพันธ์ 2562 : คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับเชิญจาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ให้ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการวิพากษ์โครงงาน


28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 : คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษานอกสถานที่ร่วมกับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต


6 กุมภาพันธ์ 2562 : คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมติวภาษาอังกฤษ Tell Me More ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

24 มกราคม 2562 : คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมดูงาน
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส ณ ห้องสัมมนา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

18 มกราคม 2562 : คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมจัดนิทรรศการในงาน
PCCST Academic festival and science fair 2018

 


17 มกราคม 2562 : คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงานและเป็นกรรมการวิพากษ์โครงงาน
ในงาน PCCST Academic festival and science fair 2018

17 มกราคม 2562 : คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. มีการจัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 ในโครงการรับนักเรียน
ที่มีผลการเรียนดีี และ โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ

 

15 มกราคม 2562 : คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. มีการจัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 ในโครงการผู้สำเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศ


13 มกราคม 2562 : คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. มีการจัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 ในโครงการ
พสวท./ทักษะพิเศษ/Sci Seed

11 มกราคม 2562 : คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. มีการจัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 ในโครงการ
พสวท./ทักษะพิเศษ/Sci Seed