ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :: การเลือกวิชาเอก/ย้ายสาขา/คณะ ::

 
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการย้ายสาขาวิชา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าสาขาวิชาเอก
ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าสาขาวิชาเอก
กำหนดการประชุมชี้แจงการคัดเลือกนักศึกษาเข้าสาขาวิชาเอก
คู่มือการเข้าใช้งานโปรแกรม 
โปรแกรมการเลือกสาขาวิชาเอก 
แนะนำสาขาวิชาตามภาควิชาดังนี้
Department of Chemistry, PSUSci (Chemistry)
Department of Applied Science, PSUSci   (Chemistry - Biology)
Department of Computer Science, PSUSci (Computer Science)
Information and Communication Technology Program,  PSUSci (ICT)
Department of Materials Science and Technology, PSUSci (Materials)
Department of Mathematics and Statistics, PSUSci (Mathematics)
Department of Mathematics and Statistics, PSUSci (Statistics)
Department of Molecular Biotechnology and Bioinformatics, PSUSci1(Biotechnology)
Department of Molecular Biotechnology and Bioinformatics, PSUSci2 (Biotechnology)
Department of Materials Science and Technology, PSUSci (Polymer Science)
Department of Biology, PSUSci (Biology)
Department of Microbiology, PSUSci (Microbiology)
การขอย้ายคณะ
หลักเกณฑ์การพิจารณานักศึกษาขอย้ายคณะ เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์
ประกาศที่นั่งว่างสาขาวิชาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2561
ผลการย้ายสาขาวิชา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2561 
การเลือกวิชาเอก
แนวคิดการเลือกสาขาวิชาเอก
โปรแกรมการเลือกสาขาวิชาเอก
โครงการประชุมชี้แจงการคัดเลือกนักศึกษาเข้าสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2561

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดโครงการประชุมชี้แจงการคัดเลือกนักศึกษาเข้าสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่
4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30-17.00 ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง)
คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และนักศึกษาที่มีสาขาวิชา ไปแล้วนั้น โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข  รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการเลือกสาขาวิชาเอก” เพื่อทำความเข้าใจในเบื้องต้นให้กับนักศึกษา มีวิทยากรบรรยายเรื่อง “การเลือกสาขาวิชาเอกผ่านเว็บไซต์” และคณาจารย์จากทั้ง 12 สาขาวิชา มาแนะนำหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเอกตามที่ตนเองสนใจและถนัด จากนั้นได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามเกี่ยวกับสาขาวิชาหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กิจกรรมในวันดังกล่าว นักศึกษาให้ความสนใจและมีส่วนร่วมกับทั้งวิทยากรและคณาจารย์เป็นอย่างดี