ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :: สถิติ ::

สถิติการรับนักศึกษา
    
สถิติการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 
    
สถิติการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
    
สถิติการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
    
สถิติการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
    
สถิติการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
    
สถิติการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
    
สถิติการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
    
สถิติการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2554
    
สถิติการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2553
    
สถิติการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2552
สถิตินักศึกษาปริญญาตรี
    
สถิตินักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ณ ปีการศึกษา 2561 (ภาคการศึกษาที่ 2/2561)
    
สถิตินักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ณ ปีการศึกษา 2560 (ภาคการศึกษาที่ 1/2560)
    
สถิตินักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ณ ปีการศึกษา 2558 (ภาคการศึกษาที่ 2/2558)
    
สถิตินักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ณ ปีการศึกษา 2557 (ภาคการศึกษาที่ 1/2557)
    
สถิตินักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 จำแนกตามเพศ/ชั้นปีที่ศึกษา
    
สถิตินักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 จำแนกตามเพศ/ชั้นปีที่ศึกษา
    
สถิตินักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 จำแนกตามเพศ/ชั้นปีที่ศึกษา
    
สถิตินักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2555
    
สถิตินักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2554
    
สถิตินักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2553
    
สถิตินักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2553
    
สถิตินักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2552
    
สถิตินักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2552
    
จำนวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2552
(สำรวจข้อมูลวันที่ 26 มิถุนายน 2552)