ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :: แนวปฏิบัติการเทียบโอนรายวิชา ::

    
การเทียบ โอน/รับโอนรายวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552
    
การเทียบ โอน/รับโอนรายวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547