ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


รองรับภารกิจหลักของคณะฯ ในปัจจุบัน จำแนกเป็น หมวดภาระงาน 5 หมวดในหน่วยฯ คือ
1. หมวดงานหลักสูตรและรายวิชา
2. หมวดงานการแนะแนวและการรับนักศึกษา
3. หมวดงานการเรียนการสอน และการสำเร็จการศึกษา
4. หมวดงานการวัดและประเมินผลการเรียน
5. หมวดงานสนับสนุนการเรียนการสอน