ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :: โครงการประกวดโครงงาน “The Best Science Project Award 2019” ::

เมื่อวันพุธที่  15  พฤษภาคม  2562  คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการประกวดโครงงาน “The Best Science Project Award 2019” ณ ห้องBSC1 ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ที่ได้มาจากการศึกษานำไปใช้ประโยชน์ และเป็นการเผยแพร่โครงงาน สหกิจศึกษา งานวิจัย และหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกสู่สังคม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้
ประเภทโครงงาน จำนวน 25 โครงการ
ประเภทสหกิจศึกษา จำนวน 9  ผลงาน 
โดยคณะกรรมการฯ ได้ตัดสินโครงการดังกล่าวและมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้


ประเภทโครงงาน
1. โครงงานกลุ่มสาขา คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้รับ
รางวัล จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
  1.1 นางสาวพรนภา  ไชยมุด  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
       หัวข้อ ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับศึกษาการแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยา
  1.2 นางสาวสริดา  จงบุรี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
       หัวข้อ ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนผู้บุกรุกด้วยการวิเคราะห์ใบหน้าบนอุปกรณ์ Rasberry PI
       ผ่าน Line Application      
  1.3 นายอาระฟาน เหมเหาะ และนายปิติพงศ์ ผุดผ่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
       หัวข้อ การพัฒนาโปรแกรมประเมินภาวะความเสี่ยงด้านโภชนาการในผู้ป่วย ของบุคลากรทาง   
       การแพทย์และนักสถิติ  กรณีศึกษา หอผู้ป่วยวิกฤติโรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Care     
       Unit) โรงพยาบาลหาดใหญ่

2. กลุ่มสาขา เคมี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วัสดุศาสตร์  เคมี-ชีววิทยา  ได้แก่         
     นางสาวกัญญารัตน์ เชื้อกูลชาติ    สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
     หัวข้อ การตรวจวัดรอยกระสุนปืนโดยอาศัยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าและอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ         

3. กลุ่มสาขาวิชา ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี-ชีววิทยา จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
  3.1  นางสาวพุธิตา  ว่องไวยุทธ์    สาขาวิชาชีววิทยา
        หัวข้อการจำแนกขนิดของ Hipposideros cineraceus complex โดยใช้วิธีวิเคราะห์ลักษณะ
        ทางกายวิภาคคลื่นเสียงและเทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุล

  3.2  นายอภิสิทธิ์ ชุมประมาณ   สาขาวิชาจุลชีววิทยา
        หัวข้อInhibition of bacterial growth and biofilm formation by endotracheal  tube      
        coated with silver nanoparticles synthesized from Eucalyptus citriodora leave  
        extract    


ประเภทสหกิจศึกษา
1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่
        นางสาวณัชชา  สุขมี   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
        หัวข้อ  การศึกษาและติดตั้งระบบเติมแอมโมเนียแบบอัตโนมัติในถังพอลิเมอร์สำหรับจุ่ม
        (auto dosing ammonia in polymer dip tank)  
2. ด้านนานาชาติดีเด่น   ได้แก่  
         นางสาวมาริษา บุญถาวร  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
         หัวข้อ Searching for potential antimicrobial compounds targeting 
         hospital-acquired pathogens