ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง
Outcome-based Education  (OBE Curriculum Design Clinic) ::

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำ
หลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE Curriculum Design Clinic) เมื่อวันจันทร์ที่
7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง BSc3 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรู้หลักการและแนวคิดของการ
จัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome-based Education (OBE) และเข้าใจความสอดคล้อง
ของ OBE, TQF กับเกณฑ์ AUN-QA   สามารถพัฒนาปรับปรุง และออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและ
รายละเอียดรายวิชา รวมทั้งจัดทำแผนที่กระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ตามแนวคิด OBE โดยใช้
เกณฑ์ AUN-QA เป็นแนวทาง (Backward Curriculum Design) และสามารถเขียนผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร (Program learning Outcomes) และรายวิชา (Course Learning Outcomes) ซึ่งคณะฯ
ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร

  1. รศ.ดร.เภสัชกรหญิงกัญญดา อนุวงศ์   คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
  2. รศ.ดร.ภาวนี  นรัตถรักษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  3. ผศ.ดร.อาจรี  ศุภสุธีกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
  4. ผศ.ดร.ลัพณา  กิจรุ่งโรจน์  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

ซึ่งวิทยากรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่จัดอบรมเป็นอย่างดี
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากประธานหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เป็นอย่างมาก

ลิงค์ VDO  [LINK]