ค่าย Sci Seed : สานฝันคนพันธุ์วิทย์

     
    ข้อมูลโครงการ   
    แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครอง   
 

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายตรวจสอบได้จากเมนู ตรวจสอบสถานะการสมัคร    (ต้องมีรายชื่อตามเมนูนี้เท่านั้น) 

 
    QR Code Page (ภาพกิจกรรม)
    กด Like Page : Sci PSU Admissions
    หรือ Has Tag : #SciSeedCamp
                                                 
 


ตารางกิจกรรมค่าย Sci Seed : สานฝันคนพันธุ์วิทย์   รุ่นที่ 1

         (วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 )       
           ห้อง  L 1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ  เชยจิตร  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

วัน เดือน ปี /เวลา

31 พฤษภาคม 2561

1 มิถุนายน 2561

07.00–08.00 น.

 

รับประทานอาหาร
(ลานตึกฟักทอง)

08.00-09.00 น.

รายงานตัวลงทะเบียน

ความรู้ ทักษะวิทยาศาสตร์ 
(กลุ่มละ  2  ฐาน ๆ ละ 2 ชม. )

กลุ่มที่ 1 คณิตศาสตร์   สถิติ          (ห้องBSC0305)
กลุ่มที่ 2 ฟิสิกส์ (ห้องP205),  
        เคมี(ห้องLAB204ชั้น2)
กลุ่มที่ 3         เทคโนโลยีชีวภาพ(ห้องBSC0205),
        เคมี-ชีววิทยา(ห้องBSC3)

09.00–09.30 น.

พิธิเปิด 
ห้อง  L 1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ  เชยจิตร 

09.30–11.00 น.

บรรยายพิเศษ : จุดประกายความเป็นนักวิทยาศาสตร์
ห้อง  L 1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ  เชยจิตร 

11.00–12.00 น.

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถาน ฯ

12.00–13.00 น.

รับประทานอาหาร (ลานตึกฟักทอง)

13.00–17.00 น.

ความรู้ ทักษะวิทยาศาสตร์ 
(กลุ่มละ 2  ฐาน ๆ ละ 2 ชม. )

กลุ่มที่ 1 วิทยาการคอมพิวเตอร์(ห้องCS 201),
        เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ห้องBSC0408)
กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (ห้องวท.101/108/โรงยาง)
        วัสดุศาสตร์ (ML206/210/วท333)
กลุ่มที่ 3 จุลชีววิทยา(วท.621) , ชีววิทยา (ห้องB101)

พิธีปิด + มอบเกียรติบัตร
ห้อง  L 1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ  เชยจิตร 

17.00–17.30 น.

พักผ่อน

 

17.30–18.30 น.

สันทนาการ

 

18.30–19.00 น.

รับประทานอาหาร (ลานตึกฟักทอง)

 

19.00–20.30 น.

Science  Guidance
ห้องที่ 1 L3 : คณิตศาสตร์  สถิติ  คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ห้องที่  2 L4 : ฟิสิกส์  เคมี  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วัสดุศาสตร์
ห้องที่  3 L5 : จุลชีววิทยา  ชีววิทยา  เทคโนโลยีชีวภาพ  เคมี-ชีววิทยา

 

20.30 น.

เข้าพัก-พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

           

กำหนดการรับสมัคร ดังนี้

         1. สมัครออนไลน์ผ่านระบบ ตั้งแต่บัดนี้ - 24 พฤษภาคม 2561
         2. ประกาศผล 25 พฤษภาคม 2561
         3. ระยะเวลาเข้าค่าย 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561
         4. สมัครออนไลน์ผ่านเมนู "ลงทะเบียนออนไลน์"


จำกัดกลุ่มละ 80 คน (3กลุ่ม) หรือ รวม3กลุ่มต้องไม่เกิน 240 คนดังนี้

        กลุ่มที่ 1 คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
        กลุ่มที่ 2 เคมี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ และวัสดุศาสตร์
        กลุ่มที่ 3 จุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และเคมี-ชีววิทยา