หน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ มีภาระกิจหลักคือ ผลิตสัตว์ทดลองให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และเลี้ยงอย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ในงานทดลองการเรียนการสอน งานวิจัย และงานผลิตชีววัตถุอื่นๆ


สัตว์ทดลองที่หน่วยผลิต และให้บริการ คือ

1.
หนูขาวใหญ่ (Wistar Rat) ส่งใบแจ้งความต้องการใช้สัตว์ทดลองล่วงหน้า 3 เดือน
2.
หนูขาวเล็ก (ICR Mouse) ส่งใบแจ้งความต้องการใช้สัตว์ทดลองล่วงหน้า 3 เดือน
3.
หนูตะเภา (Dunkin Hartley Guinea pig) ส่งใบแจ้งความต้องการใช้สัตว์ทดลองล่วงหน้า 6 เดือน
4.
กระต่าย (New Zealand White Rabbit) ส่งใบแจ้งความต้องการใช้สัตว์ทดลองล่วงหน้า 6 เดือน

สัตว์ทดลองที่หน่วยไม่ได้ผลิต แต่จัดหา และให้บริการ คือ

1.
กบมีชีวิต ส่งใบแจ้งความต้องการใช้สัตว์ทดลองล่วงหน้า 1 เดือน
2.
กบฉีดสีดอง ส่งใบแจ้งความต้องการใช้สัตว์ทดลองล่วงหน้า 2 เดือน
3.
กระต่ายฉีดสีดอง ส่งใบแจ้งความต้องการใช้สัตว์ทดลองล่วงหน้า 6 เดือน
4.
ปลาฉลามฉีดสีดอง ส่งใบแจ้งความต้องการใช้สัตว์ทดลองล่วงหน้า 5 เดือน


ขั้นตอนการขอใช้บริการสัตว์ทดลอง

 1. ผู้ขอใช้บริการสัตว์ทดลอง จะต้องกรอกรายละเอียดลงในแบบขออนุญาต / แบบประกอบการเสนอโครงการวิจัยสำหรับงานวิจัย งานการเรียนการสอน งานวิจัยนักศึกษาปริญญาโท-เอก พร้อมยื่นต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามสถานที่
  สำนักวิจัย และพัฒนา (RDO)
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (lRC) ชั้น 11
  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112  โทรศัพท์ 074-286964
 2. ในระหว่างรอเลขที่ใบอนุญาตจากคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ ให้ผู้ขอใช้บริการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ใบแจ้งความต้องการใช้สัตว์ทดลองพร้อมรายละเอียดแล้วจัดส่งไปให้ที่หน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ (อาคารอยู่ตรงข้ามคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม) หมายเลขโทรศัพท์ 074-288088
 3. เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ แล้ว ให้ผู้ขอใช้บบริการสัตว์ทดลองกรอกเลขที่จรรยาบรรณฯ ในแบบฟอร์มใบเบิกสัตว์ทดลองพร้อมรายละเอียดอื่นๆ แล้วจัดส่งไปให้หน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง ก่อนไปรับสัตว์ทดลองล่วงหน้า 2 วันทำการ
  (ฟอร์มใบแจ้งความต้องการใช้สัตว์ฯ และใบเบิก จะอยู่ท้ายสุดของข้อมูลทั้งหมด)

อัตราค่าบริการสัตว์ทดลอง

หนูขาวใหญ่ (Wistar Rat)
ราคาตัวละ
200  บาท
หนูขาวเล็ก (ICR Mouse)
ราคาตัวละ
50  บาท
หนูตะเภา (Dunkin Hartley Guinea pig)
ราคาตัวละ
400  บาท
กระต่าย (New Zealand White Rabbit)
ราคาตัวละ
1,000  บาท

อัตราค่าบริการฝากเลี้ยงสัตว์ทดลอง

หนูขาวใหญ่
ตัว/วัน
10  บาท
หนูขาวเล็ก
ตัว/วัน
5  บาท
หนู hamster
ตัว/วัน
10  บาท
หนูตะเภา
ตัว/วัน
12  บาท
กระต่าย
ตัว/วัน
22  บาท

จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 1. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์
 2. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นยำของผลงานโดยใช้สัตว์จำนวนน้อยที่สุด
 3. การใช้สัตว์ป่า ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า
 4. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์
 5. ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน

ค่าบริการวัสดุรองนอน        
กระสอบละ 20 บาท

อาหารสัตว์ทดลอง            คิดตามราคาที่หน่วยจัดซื้อในปัจจุบัน +10%

ค่าเช่าห้องทดลอง               ขนาด 18 ตร.ม. เดือนละ 2,000 บาท (จองได้ครั้งละ 6 เดือน)

 • แบบฟอร์มคำขอใช้สัตว์เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ  ตามลักษณะของการใช้งาน