© 2020 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ตราสัญลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำหรับบุคลากร นักศึกษา คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้ บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ได้รับการว่าจ้างจากมหาวิทยาลัย สงวนมิให้นำตราสัญลักษณ์ไปใช้งานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งานของมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด

เพื่อให้การถ่ายทอดและการสื่อสารเป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน ห้ามมิให้ มีการดัดแปลง/แก้ไข รูปแบบและสีของงานกราฟิกในระบบอัตลักษณ์โดยเด็ดขาด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ตราสัญลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำหรับบุคลากร นักศึกษา คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้ บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ได้รับการว่าจ้างจากมหาวิทยาลัย สงวนมิให้นำตราสัญลักษณ์ไปใช้งานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งานของมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด

เพื่อให้การถ่ายทอดและการสื่อสารเป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน ห้ามมิให้ มีการดัดแปลง/แก้ไข รูปแบบและสีของงานกราฟิกในระบบอัตลักษณ์โดยเด็ดขาด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ตราสัญลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำหรับบุคลากร นักศึกษา คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้ บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ได้รับการว่าจ้างจากมหาวิทยาลัย สงวนมิให้นำตราสัญลักษณ์ไปใช้งานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งานของมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด

เพื่อให้การถ่ายทอดและการสื่อสารเป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน ห้ามมิให้ มีการดัดแปลง/แก้ไข รูปแบบและสีของงานกราฟิกในระบบอัตลักษณ์โดยเด็ดขาด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ตราสัญลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำหรับบุคลากร นักศึกษา คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้ บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ได้รับการว่าจ้างจากมหาวิทยาลัย สงวนมิให้นำตราสัญลักษณ์ไปใช้งานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งานของมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด

เพื่อให้การถ่ายทอดและการสื่อสารเป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน ห้ามมิให้ มีการดัดแปลง/แก้ไข รูปแบบและสีของงานกราฟิกในระบบอัตลักษณ์โดยเด็ดขาด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ตราสัญลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำหรับบุคลากร นักศึกษา คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้ บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ได้รับการว่าจ้างจากมหาวิทยาลัย สงวนมิให้นำตราสัญลักษณ์ไปใช้งานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งานของมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด

เพื่อให้การถ่ายทอดและการสื่อสารเป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน ห้ามมิให้ มีการดัดแปลง/แก้ไข รูปแบบและสีของงานกราฟิกในระบบอัตลักษณ์โดยเด็ดขาด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ตราสัญลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำหรับบุคลากร นักศึกษา คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้ บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ได้รับการว่าจ้างจากมหาวิทยาลัย สงวนมิให้นำตราสัญลักษณ์ไปใช้งานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งานของมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด

เพื่อให้การถ่ายทอดและการสื่อสารเป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน ห้ามมิให้ มีการดัดแปลง/แก้ไข รูปแบบและสีของงานกราฟิกในระบบอัตลักษณ์โดยเด็ดขาด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ตราสัญลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำหรับบุคลากร นักศึกษา คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้ บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ได้รับการว่าจ้างจากมหาวิทยาลัย สงวนมิให้นำตราสัญลักษณ์ไปใช้งานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งานของมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด

เพื่อให้การถ่ายทอดและการสื่อสารเป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน ห้ามมิให้ มีการดัดแปลง/แก้ไข รูปแบบและสีของงานกราฟิกในระบบอัตลักษณ์โดยเด็ดขาด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ตราสัญลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำหรับบุคลากร นักศึกษา คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้ บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ได้รับการว่าจ้างจากมหาวิทยาลัย สงวนมิให้นำตราสัญลักษณ์ไปใช้งานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งานของมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด

เพื่อให้การถ่ายทอดและการสื่อสารเป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน ห้ามมิให้ มีการดัดแปลง/แก้ไข รูปแบบและสีของงานกราฟิกในระบบอัตลักษณ์โดยเด็ดขาด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ตราสัญลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำหรับบุคลากร นักศึกษา คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้ บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ได้รับการว่าจ้างจากมหาวิทยาลัย สงวนมิให้นำตราสัญลักษณ์ไปใช้งานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งานของมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด

เพื่อให้การถ่ายทอดและการสื่อสารเป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน ห้ามมิให้ มีการดัดแปลง/แก้ไข รูปแบบและสีของงานกราฟิกในระบบอัตลักษณ์โดยเด็ดขาด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ตราสัญลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำหรับบุคลากร นักศึกษา คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้ บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ได้รับการว่าจ้างจากมหาวิทยาลัย สงวนมิให้นำตราสัญลักษณ์ไปใช้งานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งานของมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด

เพื่อให้การถ่ายทอดและการสื่อสารเป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน ห้ามมิให้ มีการดัดแปลง/แก้ไข รูปแบบและสีของงานกราฟิกในระบบอัตลักษณ์โดยเด็ดขาด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ตราสัญลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำหรับบุคลากร นักศึกษา คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้ บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ได้รับการว่าจ้างจากมหาวิทยาลัย สงวนมิให้นำตราสัญลักษณ์ไปใช้งานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งานของมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด

เพื่อให้การถ่ายทอดและการสื่อสารเป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน ห้ามมิให้ มีการดัดแปลง/แก้ไข รูปแบบและสีของงานกราฟิกในระบบอัตลักษณ์โดยเด็ดขาด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ตราสัญลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำหรับบุคลากร นักศึกษา คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้ บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ได้รับการว่าจ้างจากมหาวิทยาลัย สงวนมิให้นำตราสัญลักษณ์ไปใช้งานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งานของมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด

เพื่อให้การถ่ายทอดและการสื่อสารเป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน ห้ามมิให้ มีการดัดแปลง/แก้ไข รูปแบบและสีของงานกราฟิกในระบบอัตลักษณ์โดยเด็ดขาด