เกี่ยวกับคณะ

ประวัติคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษาและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ ทั้งในด้านการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2510 ซึ่งเป็นปีเดียวกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 4 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การคำนวณ และวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยจัดการเรียนการสอนออกเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 13 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 28 หลักสูตร คือปริญญาโท 17 หลักสูตร (มีหลักสูตรนานาชาติ 5 หลักสูตร) และปริญญาเอก 11 หลักสูตร (มีหลักสูตรนานาชาติ 6 หลักสูตร) ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาแห่งการก่อตั้ง คณะฯ ได้พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ตามมาตรฐานสากลที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สามารถก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างสมภาคภูมิ

พันธกิจ

สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ คุณธรรม และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และให้บริการวิชาการที่ยอมรับในระดับชาติ

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำในอาเซียน (เป้าหมาย: 1 ใน 3 ของประเทศภายในปี 2566 และ 1 ใน 5 ของอาเซียนในปี 2570)

ยุทธศาสตร์
  1. Innovative Education (Teaching and Learning Global Education)
  2. งานวิจัยและนวัตกรรมด้าน BCG ที่ตอบโจทย์ท้าทายสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ
  3. ผลักดันงานบริการวิชาการไปสู่ มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ : NQIS
  4. Outreach and Engagement : Communities, Government, Industry
  5. สร้างความเป็นสากลทั่วทั้งองค์กร (Internationalization)
ค่านิยม

SPIRIT

S: Social Responsibility (รับผิดชอบต่อสังคม)
P: Positive Thinking (คิดบวก)
I: Integrity (มีคุณธรรม)
R: Research Oriented (ใช้วิจัยเป็นฐาน)
I: Innovation (สร้างนวัตกรรม)
T: Teamwork (ทำงานเป็นทีม)