เกี่ยวกับคณะ

ประวัติคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษาและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ ทั้งในด้านการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2510 ซึ่งเป็นปีเดียวกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 4 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การคำนวณ และวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยจัดการเรียนการสอนออกเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 13 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 28 หลักสูตร คือปริญญาโท 17 หลักสูตร (มีหลักสูตรนานาชาติ 5 หลักสูตร) และปริญญาเอก 11 หลักสูตร (มีหลักสูตรนานาชาติ 6 หลักสูตร) ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาแห่งการก่อตั้ง คณะฯ ได้พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ตามมาตรฐานสากลที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สามารถก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างสมภาคภูมิ

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์
  • เป็นคณะวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและการพัฒนาประเทศ
  • มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
  • เป็นกลไกหลักขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ภาคใต้และประเทศ
พันธกิจ

พัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ คุณธรรม ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ค่านิยม

SCI PSU

S Sustainability
C Collaboration
I Innovation
P Professionalism
S Social Responsibility
U Unity

วัฒนธรรมองค์กร

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง