เกี่ยวกับคณะ

ประวัติคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษาและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ ทั้งในด้านการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2510 ซึ่งเป็นปีเดียวกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 4 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การคำนวณ และวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยจัดการเรียนการสอนออกเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 12 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 30 หลักสูตร คือปริญญาโท 19 หลักสูตร (มีหลักสูตรนานาชาติ 5 หลักสูตร) และปริญญาเอก 11 หลักสูตร (มีหลักสูตรนานาชาติ 6 หลักสูตร) ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาแห่งการก่อตั้ง คณะฯ ได้พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ตามมาตรฐานสากลที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สามารถก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างสมภาคภูมิ

พันธกิจ

สร้างบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการที่ถูกต้องทันสมัยสู่สังคม ผลิตงานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับสากล

วิสัยทัศน์

 เป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็น 1 ใน 5 ของอาเซียนด้านการวิจัยในปี 2570

ยุทธศาสตร์
  1. เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เป็นเลิศของภาคใต้และอาเซียน
  2. เป็นผู้นำทางการวิจัยและนวัตกรรมเฉพาะทางระดับอาเซียน
  3. เป็นศูนย์บริการวิชาการเฉพาะทางของภาคใต้และอาเซียน
  4. เป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่มีบุคลากรที่พึงประสงค์ตามค่านิยมของคณะ
  5. เป็นองค์กรคุณภาพและการเรียนรู้
  6. เป็นองค์กรที่มีระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
ค่านิยม

วิทยาศาสตร์สร้างค่าสร้างคน “สปิริต” งามล้นคนวิทยาฯ