คณบดีและที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.

อัญชนา ประเทพ

คณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.

สุนทร โสตถิพันธุ์

ที่ปรึกษาคณบดี

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.

อุราพร วงศ์วัชรานนท์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

กำแหง วัฒนเสน

รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

พรสุดา บ่มไล่

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.

ธรรมรัตน์ พนิชยากุล

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.

พิมลศรี มิตรภาพอาทร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.

สุทธิดา รักกะเปา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

นัฐดา จิเบ็ญจะ

รองคณบดีฝ่ายกิจการภายในและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

กิติพล นวลทอง

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

จารุณี ดวงสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนการเรียนการสอน

ผู้ช่วยคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.

สุดา จักรทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรเพื่อการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

วิรัช ทวีปรีดา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สิงโต บุญโรจน์พงศ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

สารจากทีมบริหาร