คณบดี

ศาสตราจารย์ ดร.

อัญชนา ประเทพ

คณบดี

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.

อุราพร วงศ์วัชรานนท์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.

ธรรมรัตน์ พนิชยากุล

รองคณบดีฝ่ายแผนและโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

พรสุดา บ่มไล่

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.

พิมลศรี มิตรภาพอาทร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ การศึกษา และวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

บุญญฤทธิ์ ฉัตรทอง

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

กิติพล นวลทอง

รองคณบดีฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

วิรัช ทวีปรีดา

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

จารุณี ดวงสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนการเรียนการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.

สุดา จักรทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรเพื่อการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.

แหลมทอง ชื่นชม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

เพชรดาพัชญ์ บุญสุข

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

สารจากทีมบริหาร