สหกิจศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ประสานงาน

วิภารัตน์ แก้วสวัสดิ์ (8057)
ณัฐวุฒิ ศรีทวีป (8057)

Last updated on วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 25, 2022 2:47 PM

How useful was this content?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this content.

We are sorry that this content was not useful for you!

Let us improve this content!

Tell us how we can improve this content?

ขั้นตอนการดำเนินงานอื่นในงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
อาจารย์
การศึกษาระดับปริญญาตรี

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)