การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ผู้บริหารระดับคณะ

ผู้ประสานงาน

วรรณวิษา บุญวรรโณ (8094)
นิติพงษ์ บัวฝ้าย (8094)
อารีรัตน์ แซ่เจน (8057)
กรกนก พิงพิทยากุล (8030)

Last updated on วันพุธ, มีนาคม 3, 2021 9:16 PM

How useful was this content?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this content.

We are sorry that this content was not useful for you!

Let us improve this content!

Tell us how we can improve this content?

ขั้นตอนการดำเนินงานอื่นในงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
อาจารย์
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)