การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ผู้ประสานงาน

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (8014)

Last updated on วันศุกร์, มีนาคม 5, 2021 2:56 PM

How useful was this content?

Click on a star to rate it!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this content.

We are sorry that this content was not useful for you!

Let us improve this content!

Tell us how we can improve this content?

ขั้นตอนการดำเนินงานอื่นในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)