กองทุนต้นกล้าบานบุรี

จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา

ลำดับขั้นของการบริจาค
ขั้นที่ 1 - กระถาง

1 - 35,999 บาท

ขั้นที่ 2 - ดิน

36,000 - 71,999 บาท

ขั้นที่ 3 - ก้านและใบ

72,000 - 107,999 บาท

ขั้นที่ 4 - ดอก

108,000 - 125,999 บาท

ขั้นที่ 5 - เกสร

126,000 บาทขึ้นไป

ประเภทของการบริจาค
ผลการเรียนดีเด่น
ขาดแคลนทุนทรัพย์
ร่วมสนับสนุนกองทุน
2561
50
ปี

ต้นที่ 1

วิทยา หลิวจันทร์พัฒนา Sc 7

2

เอกสมทราเมษฐ์ Sc 7

3

โชติเกียรติ

4

Sc 7

5

บานบุรี1

6

Science สองโหล

7

ดาลัด จันทราพิทักษ์
Sc 10

8

PSU Sci18

9

สงวนสิน - ศิริพร

10

ศรีตรัง Sc 3

11

วิไลศรี-ธีราลักษณ์
รินยศ-พจนา (Sc 10)

12

บริษัทเคมโค้ท จำกัด (Sc 10)

13

Sc 15 (ครบรอบ 35 ปี) 1

14

Sc 15 (ครบรอบ 35 ปี) 2

15

ปิยะวดี ทองนวล Sc 15 (ครบรอบ 35 ปี) 3

16

บริษัท เอ็กโคเคม จำกัด Sc 15 (ครบรอบ 35 ปี)4

17

MGT ดร.วิทยา-พิมพ์ใจ อินาลา

18

MGT ดร.วิทยา-พิมพ์ใจ อินาลา

19

Sc 10

20

กองทุนน้ำใจวิดยาและกัลยาณมิตร เพื่อบุตรธิดา ทหารตำรวจในสามจังหวัดชายแดนใต้ ต้นที่ 1

21

กองทุนน้ำใจวิดยาและกัลยาณมิตร เพื่อบุตรธิดา ทหารตำรวจในสามจังหวัดชายแดนใต้ ต้นที่ 2

22

กองทุนน้ำใจวิดยาและกัลยาณมิตร เพื่อบุตรธิดา ทหารตำรวจในสามจังหวัดชายแดนใต้ ต้นที่ 3

23

กองทุนน้ำใจวิดยาและกัลยาณมิตร เพื่อบุตรธิดา ทหารตำรวจในสามจังหวัดชายแดนใต้ ต้นที่ 4

24

Sc 4,5,6

25

วิทยาสงขลาต้นกล้า 13

26

นงลักษณ์ พึ่งสมเพื่อนสุธิพงศ์ Sc 15 (ครบรอบ 35 ปี) 5

27

เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร

28

MGT ดร.วิทยา-พิมพ์ใจ อินาลา

29

MGT ดร.วิทยา-พิมพ์ใจ อินาลา

30

MGT ดร.วิทยา-พิมพ์ใจ อินาลา

31

Sc 25

32

Sci 23

33

Sci 26

34

Sci 20

35

sc 20

36

Sci 22

37

ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น sc20

38

ปรณิศา

39

นงลักษณ์ พึ่งสมเพื่อนสุธิพงศ์ Sc 15 (ครบรอบ 35 ปี) 6

ต้นที่ 40

นงลักษณ์ พึ่งสมเพื่อนสุธิพงศ์ Sc 15 (ครบรอบ 35 ปี) 7

2566
55
ปี

ต้นที่ 41

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา (1)

42

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา (2)

43

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา (3)

44

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา (4)

45

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา (5)

46

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา (6)

47

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา (7)

48

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา (8)

49

ดร.รอยล จิตรดอน

50

โครงการวิดยาพาติว (1)

51

โครงการวิดยาพาติว (2)

52

โครงการวิดยาพาติว (3)

53

โครงการวิดยาพาติว (4)

54

อ. นงเยาว์ กิจเจริญนิรุตม์

55

Sc.33

56

บริษัทสหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (1)

57

บริษัทสหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (2)

58

บริษัทสหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (3)

59

บริษัทสหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (4)

60

ผศ.ดร.พรสุดา บ่มไล่

61

ดร.วิทยา อินาลา

62

ดร.วิทยา อินาลา

63

ศ. ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร

64

คุณยุพ นานา

65

คุณยุพ นานา (2)

ต้นที่ 66

คุณยุพ นานา (3)

2571
60
ปี
2576
65
ปี
2581
70
ปี
2586
75
ปี
2591
80
ปี
ในโอกาสครบรอบ 55 ปี
ขอเชิญชวนทุกท่านสนับสนุนทุนต้นกล้าบานบุรี
ปลูกกล้าให้แตกก้าน บานบุรีผลิบานเพราะพี่ให้
ร่วมแบ่งปันเป็นทุนการศึกษา
บริจาคเข้ากองทุนต้นกล้าบานบุรี
รายละเอียดต้นกล้า

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)