สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Division of Biological Science

หลักสูตร

ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก

ปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ชีววิทยา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

จุลชีววิทยา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ชีววิทยา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
(หลักสูตรนานาชาติ)

จุลชีววิทยา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
(หลักสูตรนานาชาติ)

เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)

ปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ชีววิทยา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
(หลักสูตรนานาชาติ)

จุลชีววิทยา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
(หลักสูตรนานาชาติ)

เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)

สายตรงหัวหน้าสาขา

รองศาสตราจารย์ ดร.สหัช จันทนาอรพินท์